Domestic Abuse & Sexual Violence Trainer

Location
Cardiff
Salary
£25951 - £27688 per annum
Posted
04 Dec 2018
Closes
21 Dec 2018
Ref
00089662
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Charity
Function
HR & Training
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
This national umbrella organisation in Wales for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women.

They have the following vacancy in their Training and Survivor Participation team:

Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Trainer (minimum 2 year contract)

£25,951 - £27,668 per annum pro rata

30 hours per week

Cardiff

Seeking a specialist trainer with excellent knowledge of violence against women prevention and the role of services in responding to survivors. You will work alongside others in the team to develop and deliver high quality training programmes and will have previous experience of designing domestic abuse/ sexual harassment/ sexual abuse training, assessing accredited training, and partnership working. You will be a highly-skilled communicator with effective organisational and project management skills. A commitment to and understanding of the vision and values of the organisation is essential.

Post open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

They value diversity and are committed to promoting equality. They encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

Closing date: 12 noon Thursday 13th December 2018. Interviews: Friday 21st December 2018

Cymorth i Ferched Cymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy'n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Mae gennym y swyddi gwag canlynol yn ein tîm Hyfforddi a Chyfranogiad Goroeswyr:

Hyfforddwr Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV) (o leiaf 2 flynedd o gytundeb)

£25,951 - £27,668 y flwyddyn pro rata

30 awr yr wythnos

Caerdydd

Rydym yn chwilio am hyfforddwr arbenigol sydd â gwybodaeth ragorol am atal trais yn erbyn menywod a rôl gwasanaethau wrth ymateb i oroeswyr. Byddwch yn gweithio gydag eraill yn y tîm i ddatblygu a chyflwyno rhaglenni hyfforddi ansawdd uchel a bydd gennych brofiad blaenorol o gynllunio hyfforddiant cam-drin domestig / aflonyddu rhywiol / cam-drin rhywiol, asesu hyfforddiant achrededig, a gwaith partneriaeth. Byddwch yn gyfathrebwr hynod fedrus gyda sgiliau trefnu a rheoli prosiect effeithiol. Mae ymrwymiad a dealltwriaeth o weledigaeth a gwerthoedd Cymorth i Ferched Cymru'n hanfodol.

Mae'r swydd hon yn agored i fenywod yn unig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, Atodlen 9, Rhan 1.

Rhown werth ar amrywiaeth ac rydym yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned a chroesawn yn arbennig geisiadau o gymunedau du a lleiafrifol a grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 13 Rhagfyr 2018. Cyfweliadau: dydd Gwener 21 Rhagfyr 2018