This job has expired

Service Support Worker -Waiting Well - Anglesey and Gwynedd

Employer
British Red Cross
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
24 Jun 2022

View more

Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Service Support Worker - Waiting Well Project - Anglesey and Gwynedd (x3 positions)Location: Covering the Anglesey and Gwynedd area from our Abergele Office, home and community basedContract: 12 months fixed term contractHours: 35hrs full-time per week, 8am to 6pm flexible with some weekends and bank holidays on a rota basis.Salary: £17,464 per annum pro rata plus a £300 homeworking allowance.These vacancies are also available on a part-time basis 17.5hrs per week (flexible)Contract: Contract cyfnod penodol am 12 mis Oriau: 35 awr llawnamser yr wythnos, yn hyblyg rhwng 8am a 6pm, gan weithio rhai penwythnosau a gwyliau banc ar sail rota.Cyflog: £17,464 y flwyddyn pro rata ynghyd â lwfans gweithio gartref o £300.We've got an opportunity...Not only will your role allow people to enjoy healthier, more fulfilling lives, but a career within Independent Living can be both rewarding and satisfying, providing extensive progression opportunities and allowing you to build meaningful relationships with both colleagues and service users.Mae gennym gyfle...Yn y Groes Goch Brydeinig, mae'r bobl sydd ein hangen ni wrth galon yr hyn rydym yn ei wneud. Fel Gweithiwr Cymorth y Gwasanaethau, byddwch chi'n darparu'r cymorth a'r gofal sy'n gallu gwneud gwahaniaeth hanfodol i ansawdd bywydau pobl, gan eu galluogi i barhau i fyw gartref yn gyfforddus. Nid yn unig y bydd eich rôl yn caniatáu i bobl fwynhau bywydau iachach a mwy boddhaus, ond gall gyrfa ym maes Byw'n Annibynnol fod yn werth chweil ac yn foddhaus. Bydd yn cynnig cyfleoedd datblygu helaeth ac yn caniatáu i chi feithrin perthynas ystyrlon gyda chydweithwyr a defnyddwyr y gwasanaeth.About the Waiting Well ServiceThe service will offer support to individuals who have been waiting two years or more for elective procedures or treatment from the NHS and, through continued communication and reassurance, reduce the risk of reliance on emergency, acute and primary care health services and empower people to better self-manage their physical health and well-being as they continue to wait for treatment.It will work in conjunction with NHS and Local Authority services enabling people to engage with their local communities, which would otherwise prove difficult due to frailty or anxiety.Gair am y Gwasanaeth Aros yn IachBydd y gwasanaeth yn cynnig cymorth i unigolion sydd wedi bod yn aros dwy flynedd neu fwy am driniaeth ddewisol gan y GIG a, thrwy barhau i gyfathrebu a thawelu meddyliau pobl, lleihau'r risg o ddibynnu ar wasanaethau iechyd brys, acíwt a gofal sylfaenol a grymuso pobl i hunanreoli eu hiechyd a'u lles corfforol yn well wrth iddynt barhau i aros am driniaeth.Duties include:* Regular 'What Matters' conversations with service users to establish if there are any additional support needs to maintain independent living and enhance their quality of life* Carrying out an informal assessment of the service user's wider non-clinical needs to establish if their immediate needs are met (safe home environment, basic food supplies, hot water, heating, etc.)* Signposting and supported referral to other community-based services that can support individuals to stay well at home* Liaise with BRC's other local services such as Mobility Aids services and Third Sector liaison officers* Signposting and supported referral to other agencies and third sector partners including Falls Prevention, Care & Repair, Carers Support, Age Cymru, Alzheimer's Society etc.The Waiting Well service model staff will not provide personal care support.Bydd y dyletswyddau'n cynnwys:* Sgyrsiau rheolaidd am 'yr Hyn sy'n Bwysig' gyda defnyddwyr y gwasanaeth i ganfod a oes ganddynt unrhyw anghenion cymorth ychwanegol i ddal ati i fyw'n annibynnol a gwella ansawdd eu bywyd* Cynnal asesiad anffurfiol o anghenion anghlinigol ehangach defnyddwyr y gwasanaeth er mwyn canfod a yw eu hanghenion uniongyrchol yn cael eu diwallu (amgylchedd cartref diogel, cyflenwadau bwyd sylfaenol, dwr poeth, gwres, ac ati)* Cysylltu â gwasanaethau lleol eraill y Groes Goch Brydeinig, fel gwasanaethau Cymhorthion Symud a swyddogion cyswllt y Trydydd Sector* Cyfeirio ac atgyfeirio â chymorth at asiantaethau eraill a phartneriaid yn y trydydd sector gan gynnwys Atal Codymau, Gofal a Thrwsio, Cymorth i Ofalwyr, Age Cymru, Cymdeithas Alzheimer's ac ati.This role could be for you if...You can make things great. You know how to improve service quality for the benefit of users.You're professional. You can deal with queries in a diplomatic and confidential mannerYou love being flexible. Working hours out with the norm suits you.Also, you should be the following:ce)IT literateFull driving licence holder and access to own vehicleThe closing date for applications is 23.59 on Tuesday the 28th of June 2022 with interviews to follow. Mae'r gwasanaeth Byw'n Annibynnol ac Ymateb i Argyfwng yn rhoi cymorth i bobl yn y bwlch rhwng yr ysbyty a'r cartref, ac yn ymateb i anghenion pobl sydd ddim yn gwybod ble i droi yn dilyn argyfwng; gan gynnal rhwydwaith eang o gysylltiadau allanol ar draws gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a'r gwasanaethau brys.Gallai'r rôl hon fod yn ddelfrydol i chi os...* Gallwch chi wneud pethau'n dda. Rydych yn gwybod sut i wella ansawdd gwasanaethau er budd y defnyddwyr* Rydych chi'n broffesiynol. Gallwch ymdrin ag ymholiadau mewn ffordd ddiplomataidd a chyfrinachol* Gwybodaeth dda am y gwasanaethau mae'r GIG a Gofal Cymdeithasol yn eu darparuY dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23.59 ddydd Mawrth 28 Mehefin 2022 gyda chyfweliadau i ddilyn.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert