This job has expired

External Affairs Consultant / Ymgynghorydd Materion Allanol

Employer
National Trust
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
24 Jun 2022

View more

Sector
Marketing & PR
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Summary
Have you got what it takes to help the UK's largest conservation charity make its voice heard? We're searching for a highly motivated professional to promote and influence our policy and advocacy work and build relationships with elected representatives and key stakeholders.

Crynodeb

A ydych chi'n meddu ar y sgiliau sydd eu hangen i helpu i ledaenu neges elusen gadwraeth fwyaf y DU? Rydym yn awyddus i benodi gweithiwr proffesiynol hynod frwdfrydig i hyrwyddo a dylanwadu ar ein gwaith eirioli a pholisi a meithrin cysylltiadau â chynrychiolwyr etholedig a rhanddeilaid allweddol.
What it's like to work here
The National Trust Consultancy is the home to specialists in every field of our work. A national consultancy, where resources are shared across disciplines and boundaries, it's proving to be a great repository of skills, talent and experience. The diversity and quality of expertise within the Consultancy will enable our properties and places to benefit from an extraordinary range of creative and innovative thinking, as well as deep expertise in all matters relating to our twin purpose of caring for the nation's heritage and landscapes, and making these accessible to all.

As External Affairs Consultant your remit will cover the whole of Wales and therefore we can be flexible with the location; you will be based from your nearest office hub, and may work from home; but also, the role will involve being out and about so you'll need to be comfortable with travelling around.

Sut beth yw gweithio yma?

Mae Gwasanaeth Ymgynghori'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gartref i arbenigwyr ym mhob maes o'n gwaith. Gwasanaeth ymgynghori cenedlaethol, lle rhennir adnoddau ar draws disgyblaethau a ffiniau, sy'n profi i fod yn gronfa werth chweil o sgiliau, doniau a phrofiadau. Bydd amrywiaeth ac ansawdd yr arbenigedd o fewn y Gwasanaeth Ymgynghori yn galluogi ein heiddo a lleoedd i elwa ar ystod ryfeddol o feddylfryd creadigol ac arloesol, yn ogystal ag arbenigedd dwfn ym mhob mater yn ymwneud â'n diben dwbl o ofalu am dreftadaeth a thirweddau'r genedl, a gwneud y rhain yn hygyrch i bawb.

Fel Ymgynghorydd Materion Allanol, bydd eich cylch gwaith yn cwmpasu Cymru gyfan, ac felly, gallwn fod yn hyblyg o ran lleoliad; byddwch wedi'ch lleoli o'ch hwb swyddfa agosaf, a gallwch weithio gartref; ond hefyd, bydd y rôl yn cynnwys crwydro o un man i'r llall, felly bydd angen ichi fod yn gyfforddus â theithio.
What you'll be doing
As part of the External Affairs team in Wales you will be instrumental in shaping how National Trust Cymru is seen in Wales and the wider world. You will develop relationships with politicians, key stakeholders and decision makers in Wales; monitor, interpret and influence policies; develop high quality briefings and organise and deliver events.

You will be highly organised and structured in your work - managing and recording our relationships with key politicians, stakeholders and decision-makers as well as developing effective processes to share knowledge and information from the Trust to the external world.

You will be an experienced communicator, in writing and in person, and be an effective champion for the National Trust and our cause, representing the Trust to external audiences.

You will monitor, interpret and influence policies whilst providing advice on the political environment to colleagues, briefing staff on the risks and opportunities for the National Trust's cause, strategy and operations at pace and to a high standard. You will work closely with our Marketing and Communication teams to ensure consistency of message across multiple channels.

You will work with colleagues to build long term relationships with key individuals in politics, policy and stakeholder groups, with a focus on identifying who is influential for our agenda among parliamentarians and providing materials to build their trust and confidence in us.

You will contribute to internal processes and develop good relationships across the Trust, including with colleagues based in Northern Ireland and in the Whole Trust External Affairs Team.

Please also read the full role profile attached to this advert.

Provisional interview date: Wednesday 13 July

Eich gwaith

Fel rhan o'r tîm Materion Allanol yng Nghymru, byddwch yn allweddol yn llywio sut mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yn cael ei gweld yng Nghymru a ledled y byd. Byddwch yn meithrin cysylltiad â gwleidyddion, rhanddeiliaid allweddol ac unigolion sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru; monitro a dehongli polisïau, a dylanwadu arnynt; datblygu crynodebau o ansawdd uchel a threfnu a chyflwyno digwyddiadau.

Byddwch yn ymdrin â'ch gwaith mewn modd hynod drefnus a strwythuredig - yn rheoli ac yn cofnodi ein cysylltiadau â gwleidyddion allweddol, rhanddeiliaid ac unigolion sy'n gwneud penderfyniadau, yn ogystal â datblygu prosesau effeithiol er mwyn rhannu gwybodaeth gan yr Ymddiriedolaeth gyda'r byd allanol.

Byddwch yn gyfathrebwr profiadol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, ac yn hyrwyddwr effeithiol ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'n hachos, gan gynrychioli'r Ymddiriedolaeth i gynulleidfaoedd allanol.

Byddwch yn monitro a dehongli polisïau, ac yn dylanwadu arnynt, wrth gynnig cyngor am yr amgylchedd gwleidyddol i gydweithwyr, briffio staff ar y risgiau a chyfleoedd ar gyfer achos, strategaeth a gweithrediadau'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyflym, ac at safon uchel. Byddwch yn gweithio'n agos â'n timau Marchnata a Chyfathrebu er mwyn sicrhau neges gyson ar draws sawl sianel.

Byddwch yn gweithio a chydweithwyr i feithrin cysylltiadau hirdymor gydag unigolion allweddol yn y meysydd gwleidyddol, polisi a grwpiau rhanddeiliad, gan ganolbwyntio ar adnabod pwy sy'n ddylanwadol ar gyfer ein hagenda ymysg seneddwyr a chynnig deunyddiau i feithrin eu hymddiriedaeth a hyder ynom ni.

Byddwch yn cyfrannu at brosesau mewnol ac yn datblygu cysylltiad da ledled yr Ymddiriedaeth, gan gynnwys gyda chydweithwyr yng Ngogledd Iwerddon a Thîm Materion Allanol yr Ymddiriedolaeth Gyfan.

Gofynnir i chi hefyd ddarllen y proffil rôl llawn sydd ynghlwm â'r hysbyseb hon.

Dyddiad Cynnal y Cyfweliadau dros dro: Dydd Mercher 13 Gorffennaf
Who we're looking for
In your application please provide details of how you meet the following minimum criteria:
Experience in external partnership working, policy or advocacyUnderstanding of the stakeholder landscape in Wales.Knowledge and experience of the political landscape in WalesExcellent verbal and written communicator, with great interpersonal skillsExcellent organisational skills and ability to work at pace and prioritise
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert