This job has expired

Community Education Manager / Addysg Gymunedol Ranbarthol

Employer
Red Cross
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
26 Jun 2022

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Rheolwr Addysg Gymunedol RanbartholLleoliad Gwaith Hyblyg (yn cynnwys Cymru a Gorllewin a De Orllewin Lloegr)Math o gontract: ParhaolLlawn Amser 35 awr yr wythnosCyflog: £ 23,377 - £26,434 y flwyddyn, pro rata (yn dibynnu ar lefel y profiad)Ydych chi'n Rheolwr Addysg Dyngarol profiadol ac arloesol a allai gefnogi twf a datblygiad ein Strategaeth Addysg Gymunedol Genedlaethol?

Regional Community Education Manager Flexible Working Location (covering the West and South West England and Wales) Contract type: PermanentFull Time 35 hours per week Salary: £23,377 - £26,434 per annum, pro rata (depending on level of experience) Are you an experienced and innovative Humanitarian Education Manager who could support the growth and development of our National Community Education Strategy?

Rydym yn chwilio am Reolwr Cymunedol Rhanbarthol angerddol a chydweithredol i ymuno â'r Groes Goch Brydeinig a bydd gennym atebolrwydd am bob agwedd ar y ddarpariaeth dysgu cyfunol Addysg Gymunedol ar gyfer rhanbarth Cymru a Gorllewin a De Orllewin Lloegr.

We are looking for a passionate and collaborative Regional Community Education Manager to join the British Red Cross and have accountability for all aspects of the Community Education blended learning offer for Wales the West and South West of England. Beth fyddwch chi'n ei wneudYn atebol i'r Rheolwr Addysg Cymunedol Cenedlaethol, byddwch yn gweithredu ac yn rheoli prosesau busnes effeithiol a darpariaeth weithredol ar gyfer y Rhanbarth i sicrhau bod darpariaeth addysg cyson yn y DU, a bod perfformiad gweithredol yn cynyddu effeithiolrwydd i'r eithaf. Yn y rôl gydweithredol hon, byddwch yn rheoli'r partneriaethau a'r chysylltiadau allanol rhanbarthol, ac yn gweithio gyda'r Rheolwr Addysg Cymunedol Cenedlaethol a'r Rheolwr Datblygu Busnes i ddatblygu a gweithredu partneriaethau cenedlaethol strategol a phrosiectau a ariennir yn allanol. O fewn cylch gwaith ystwyth, byddwch hefyd yn cefnogi datblygu, hyfforddi a gweithredu cynnig addysg, a ddarperir gan staff a gwirfoddolwyr, ar gyfer y Rhanbarth er mwyn cynyddu ymgysylltiad cymunedol ac ôl troed daearyddol ledled y DU, wrth gefnogi dull BRC traws-wasanaeth. What you will be doing Reporting to the National Community Education Manager, you will implement and manage effective business processes and operational delivery for the Region to ensure there is a consistent UK education offer, and operational performance maximises effectiveness and efficiency. In this collaborative role, you will manage the regional external partnerships and relationships, and work with the National Community Education Manager and Business Development Manager to develop and implement strategic national partnerships and externally funded projects. Within an agile remit, you will also support the development, training and implementation of an education offer, delivered by both staff and volunteers, for the Region in order to increase community engagement and a UK wide geographical footprint, whilst supporting a cross service BRC approach to community resilience.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdanoMae gennych gymhwyster rheoli cydnabyddedig neu brofiad cyfatebol sy'n cynnwys dealltwriaeth a gwybodaeth fanwl am addysg ffurfiol ac anffurfiol i oedolion a phobl ifanc.Mae gennych brofiad o reoli adnoddau, cyllidebau, a phrosiectau a ariennir yn allanol yn ogystal â datblygu, hyfforddi, ac ysgogi timau staff a gwirfoddolwyr mewn amgylchedd sy'n cael ei yrru gan wasanaeth ac sy'n canolbwyntio ar y cwsmer gyda golwg ar welliant parhaus.Mae gennych brofiad o reoli cysylltiadau a chydweithio â phartneriaid strategol allanol perthnasol fel rhan o dîm rheoli strategol cenedlaethol. Adolygwch y Proffil Rôl atodedig i gael mwy o wybodaeth am y cyfle hwn.

What we are looking for You've got a recognised management qualification or equivalent experience that includes an in-depth understanding and knowledge of formal and informal education for adults and young people. You've got experience managing resources, budgets, and externally funded projects as well as developing, coaching, and motivating both staff and volunteer teams within a service driven and customer focused environment with a view on continuous improvement. You've got experience of relationship management and collaborative working with relevant external strategic partners as part of a national strategic management team. Please review the attached Role Profile for more information about this opportunity.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23.59 dydd sul 27 o Mehefin 2022, a rhagwelir y bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 4ydd o Orfennaf (dros Zoom)

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, anfonwch e-bost atom ar gan nodi ID y swydd wag 5325

Angen help i lenwi eich cais neu'ch datganiad ategol? Darllenwch ein dogfen ddefnyddiol "Canllawiau Ymgeisio ar gyfer Ymgeiswyr" yn y ddolen "Gwybodaeth Ychwanegol".

The closing date for applications is 23.59 on Monday the 27th of June, with interviews anticipated to be held during the week commencing 4th of July 2022 (via Zoom)

Should you have any questions on this role please email us at quoting vacancy ID 5325Need help completing your application or supporting statement? Please read our useful "Candidate Application Guidance" document in the "Additional Information" link.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert