This job has expired

Recreation Assistant - Maindy Centre

Employer
GLL
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
23 May 2022

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
*Recreation Assistant - Maindy Centre*

*Lifeguard / Recreation Assistants (wet & dry side)*

*Based:* Across Cardiff *Salary:* 9.09 p/hr (weekend & evening enhancements apply)

*Shifts incl. evenings and weekends*

GLL are looking for Recreation Assistants (Lifeguards) to work at various centres in Cardiff. If you have the talent and ambition to join us as a Lifeguard, there's never been a more exciting time to progress with a sector leader. This is more than a Lifeguard job - it's a career. Professional development is just the start. To ensure you stay at the top of your game, we provide training with practical and theory elements too.

Pool safety can't be underestimated - and neither can the responsibility that comes with this vital lifeguarding role. Our scale means we can also offer scope to progress, and variety like nowhere else - from regular pool rotations, supervising and cleaning the pool area, to setting up equipment and delivering a first-class customer service when dealing with queries. Do your job well, and there shouldn't ever be an emergency. But if the unexpected should happen, you'll be equipped with the skills to potentially save a life.

If you're calm under pressure, highly responsible and a natural with people from all walks of life, this is your chance to develop as a Lifeguard. We look for integrity, a can-do attitude and a real focus on customer service. Passion and personality will also stand you in good stead, combined with knowledge of health and safety legislation and a National Pool Lifeguard Qualification. A great team player, you'll make sure our customers have the best possible experience - in terms of enjoyment, safety and hygiene.

*In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:*

* Pension schemes

* Discounted membership at our leisure centres

* Career pathways

* Ongoing training and development to help you to be the best

*Closing date:* 31.03.2022

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

*About Us*

GLL is the UK's largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children's centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we're different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer. GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

*Achubwr Bywyd*

*Yn:* Caerdydd * Hyd at 9..09 yr awr *

*Mae'r shifftiau'n cynnwys gyda'r nos a phenwythnosau*

Mae GLL yn chwilio am Gynorthwywyr Hamdden i weithio yn canolfannau amrywiol yn Caerdydd. Os oes gennych chi'r dalent a'r uchelgais i ymuno ni fel Achubwr Bywyd, ni fu erioed yn amser mwy cyffrous i fynd ymlaen ag arweinydd sector. Mae hyn yn fwy na swydd Achub Bywyd - mae'n yrfa. Datblygiad proffesiynol yw'r cychwyn cyntaf. Er mwyn sicrhau eich bod yn aros ar frig eich gm, rydym yn darparu hyfforddiant gydag elfennau ymarferol a theori hefyd.

Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd diogelwch yn y pwll, nac ychwaith y cyfrifoldeb a ddaw gyda'r swydd achub bywyd hollbwysig hon. Mae ein graddfa'n golygu y gallwn ni hefyd gynnig cyfle i wneud cynnydd ac amrywiaeth fel na chewch yn unrhyw le arall, o newid lleoliad yn rheolaidd, gorchwylio a glanhau ardal y pwll i osod offer a chynnig gwasanaeth cwsmer o'r radd flaenaf wrth ymateb i ymholiadau. Gwnewch eich gwaith yn dda, ac ni ddylai bod argyfwng yn codi fyth. Ond os yw'r annisgwyl yn digwydd, bydd gennych y sgiliau er mwyn achub bywyd.

Os ydych yn aros yn ddigyffro dan bwysau, yn gyfrifol dros ben ac yn naturiol gyda phob math o bobl, dyma'ch cyfle i ddatblygu fel Achubwr Bywyd. Rydym yn chwilio am rywun gonest, gydag agwedd gadarnhaol tuag at waith a ffocws iawn ar wasanaeth cwsmer. Bydd angerdd a chymeriad da hefyd o fudd i chi, yn ogystal gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a Chymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol. Byddwch yn weithiwr tm da a byddwch yn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn cael y profiad gorau posibl o ran mwynhad, diogelwch a hylendid.

*Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:*

* Cynlluniau pensiwn

* Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden

* Llwybrau gyrfaol

* Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau

*Dyddiad cau: 31.03.2022*

Mae'r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

*Amdanom ni* GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert