This job has expired

Swim School Teacher - Cardiff

Employer
GLL
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
23 May 2022

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
*Swim School Teacher - Cardiff*

*Swimming Teachers*

*Based:* Across Cardiff *Salary: 9.30-15.07 per hour (depending on qualification)*

*Shifts, incl. evenings and weekends*

GLL is looking for Swimming Teachers based across Cardiff.

Building on our continued growth, we're now the UK's largest leisure social enterprise and the country's biggest swim school operator - and set for even greater success. So, if you have the qualifications and training needed to teach people of all ages and abilities how to swim, join us as a Swimming Teacher and play a key role in the next step of our journey. Bringing ambition to match ours, this is your chance to deliver safe, consistent swimming lessons that give people real confidence in the water - and an invaluable life skill.

As an experienced Swimming Teacher, you'll thrive on supporting people to achieve their potential. Taking a pupil's nature and needs into account, you'll draw on your knowledge of practices, progression and teaching points - and apply it in the most effective way. Naturally, there'll be some administration involved, but rest assured that almost all of your time will be spent doing what you do best - teaching people to become stronger swimmers, whether in a group or one-to-one, and from children to adults.

We're looking for Swimming Teachers who are approachable, with the friendly, patient nature needed to build people's trust, motivate pupils and encourage with praise. You'll need to be STA Award or Certificate level or Swim England Level 2 qualified. You'll also need knowledge of the Swim England Learn to Swim Programme for teaching swimming skills, techniques and awards, and ideally, the National Rescue Award for Swimming Teachers & Coaches. Knowledge of health, safety and other relevant legislation will be vital too, as will an understanding of Child Protection Policy.

*In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:*

* Pension schemes

* Discounted membership at our leisure centres

* Career pathways

* Ongoing training and development to help you to be the best

*Closing date: 31.03.22*

The welfare and safety of the children in our care is of the utmost importance to us at GLL. We follow safer recruitment procedures to ensure that our staff are checked and appropriate to work with children and young people. Therefore we'll require you to complete an enhance DBS check before you will be allowed to start work.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

*About Us*

GLL is the UK's largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children's centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we're different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

*Hyfforddwyr Nofio*

Lleoliad: Caerdydd * O 9.30-15.07 yr awyr (yn dibynnu ar y cymhwyster)*

** Mae'r shifftiau'n cynnwys gwaith gyda'r nos ac ar benwythnosau**

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwyr Nofio wedi'u lleoli ar draws Caerdydd.

Gan adeiladu ar ein twf parhaus, bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU a gweithredwr yr ysgol nofio fwyaf yn y wlad, ac rydym yn barod am ragor o lwyddiant. Felly os yw'r cymwysterau gennych ac rydych wedi eich hyfforddi er mwyn dysgu nofio i bobl o bob oedran a gallu, ymunwch ni fel Athro Nofio a byddwch yn rhan allweddol yng ngham nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol ni, dyma eich cyfle i gynnig gwersi nofio diogel a chyson sy'n rhoi hyder iawn i bobl yn y dr, sy'n sgil bywyd hanfodol.

Fel Athro Nofio profiadol, byddwch wrth eich bodd yn cynorthwyo pobl i gyrraedd eu potensial. Byddwch yn ystyried y dysgwyr a'u hanghenion ac yn tynnu ar eich profiad o arferion y maes, cynnydd a phwyntiau dysgu ac yn gweithredu'r rhain yn y dull mwyaf effeithiol. Yn naturiol, bydd rhywfaint o waith gweinyddol, ond peidiwch phoeni, byddwch yn treulio rhan fwyaf eich amser yn gwneud yr hyn rydych yn ei wneud orau, sef dysgu pobl i ddod yn nofwyr cryfach, boed hynny mewn grp neu un i yn, yn blant neu'n oedolion.

Rydym yn chwilio am Hyfforddwyr Nofio sy'n hawdd mynd atynt, gyda'r natur gyfeillgar, amyneddgar sydd ei hangen i adeiladu ymddiriedaeth pobl, ysgogi disgyblion ac annog gyda chanmoliaeth. Bydd angen Dyfarniad STA arnoch chi, neu Lefel Tystysgrif, neu gymhwyster Nofio Lloegr Lefel 2. Bydd angen i chi feddu ar wybodaeth am Raglen Dysgu i Nofio Nofio Lloegr ar gyfer dysgu sgiliau, technegau a gwobrwyon nofio, ac yn ddelfrydol, y Wobr Achub Genedlaethol i Athrawon a Hyfforddwyr Nofio. Bydd gwybodaeth am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a deddfwriaeth berthnasol arall yn hanfodol hefyd, felly hefyd ddealltwriaeth o'r Polisi Amddiffyn Plant.

*Yn gyfnewid am hyn, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion fel y byddech yn ei ddisgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:*

* Cynlluniau pensiwn

* Aelodaeth am bris is yn ein canolfannau hamdden

* Llwybrau gyrfa

* Hyfforddiant a datblygu parhaus i'ch helpu i fod y gorau.

*Dyddiad cau: 31.03.22*

Mae lles a diogelwch y plant yn ein gofal o'r pwys mwyaf i ni yn GLL. Rydym yn dilyn gweithdrefnau recriwtio diogelach er mwyn sicrhau bod ein staff yn cael eu gwirio ac yn addas i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Felly, bydd angen i chi gwblhau gwiriad manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn y caniateir i chi ddechrau gweithio.

Mae'r cyfraddau cyflog i gyd yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

*Amdanom Ni*

GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac mae'n un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach drwy wneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad dielw, rydym yn wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, ein projectau a'n pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr Mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert