This job has expired

Rent and Income Officer

Employer
ADRA
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
25 Oct 2021

View more

Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
You need to sign in or create an account to save a job.
Swyddog Rhent ac Incwm

£22,588 - £24,773 y flwyddyn / 37 awr yr wythnos / Caernarfon a gweithio o gartref / Dros dro hyd at 12 mis dros gyfnod mamolaeth

Ni yw Adra. Darparwr cartrefi o safon yng ngogledd Cymru. Nid ydym yn sefydliad sy'n aros yn ei unfan. Dros y blynyddoedd i ddod byddwn wedi adeiladu nifer sylweddol o gartrefi y tu allan i'r sir, gyda'r uchelgais i fod yn darparu cannoedd fwy o gartrefi o ansawdd uchel ledled gogledd Cymru. Er ein bod yn uchelgeisiol iawn, rydym yr un mor benderfynol o amddiffyn a datblygu diwylliant a threftadaeth gyfoethog y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Byddwch yn darparu gwasanaeth rheoli incwm effeithiol sy'n uchafu incwm sy'n ddyledus ac sy'n cael ei gasglu gan y Gymdeithas drwy fonitro taliadau yn agos, cyfathrebu yn effeithiol gyda'r tîm rheoli incwm, darparu cyngor a chefnogaeth i gwsmeriaid a dilyn polisi a gweithdrefnau Adra. Byddwch hefyd yn trafod gyda'r Cydlynwyr Rheoli Incwm i basio unrhyw achosion cymhleth o ddyled neu lefel uchel ar draws yr ardal a gaiff ei reoli.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan,

Dyddiad Cau: 12pm 04/11/21

Sut i wneud cais am rôl Swyddog Rhent ac Incwm

Os oes gennych y sgiliau a'r profiad sy'n ofynnol ar gyfer y swydd hon, cliciwch "gwnewch gais" heddiw a chewch eich cyfeirio at wefan Adra lle gallwch chi gwblhau'ch cais a chyflwyno unrhyw ddogfennau ategol.

Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU.

Mae sgiliau a phrofiad addas arall yn cynnwys: Swyddog Tai Incwm, Swyddog Rhent, Swyddog Incwm, Rheoli Eiddo, Swyddi Gogledd Cymru

Rent and Income Officer

£22,588 - £24,773 per annum / 37 hrs a week / Caernarfon and working from home / Temporary up to 12 months maternity cover

We are Adra. We provide quality homes in north Wales. We're not an organisation that stands still. Over the coming years we will have built a significant number of homes outside the county, with an ambition to be providing several hundred more high quality homes across north Wales. Although highly ambitious, we are equally determined to protect and develop the rich culture and heritage of the communities we serve.

You will deliver an effective income management service which maximises the income due to and collected by the Association through the close monitoring of payments, effective communication within the income management team, the provision of advice and support to customers and by following Adra policy and procedures, as well as liaise with the Income Management Co-ordinators to pass on the management of complex or high-level debt cases across the managed area.

The ability to speak Welsh is essential for this role.

For more information, please see our website,

Closing date: 12pm 04/11/21

How to apply for the Rent and Income Officer role:

If you have the skills and experience required for this position, click "apply" today and check your inbox for an email providing more information on how to tailor your application and provide a cover letter or any supporting documents.

You must be eligible to work in the UK.

Other suitable skills and experience includes: Income Housing Officer, Rent Officer, Income Officer, Property Management, Jobs North Wales
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert