This job has expired

Gaelic Collections Assistant, Museum nan Eilean - CNS02566

Employer
COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
18 Sep 2021

View more

Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
Job Description
The Gaelic Collections Assistant post has been funded by Bòrd na Gaidhlig and the post-holder will work on a project to transcribe our collection of Gaelic sound recordings. The role will also involve creating and translating Gaelic content for a new website. The aim of the project is to enable these Gaelic collections to be made more accessible and improve engagement with present and potential audiences. The website will give access to these collections and also raise awareness of all the services delivered by the Heritage Team and the collections that are held.

Tha dreuchd Neach-taic Cruinneachaidhean Gàidhlig maoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus bidh an neach a gheibh an dreuchd ag obair air pròiseact gu tar-sgrìobhadh ar cruinneachadh de chlàran fuaim Gàidhlig. Bidh dleastanas oirbh cuideachd gu susbaint Gàidhlig a chur ri chèile agus eadar-theangachadh airson làrach-lìn ùr. `S e amas a' phròiseict gum bi barrachd cothrom air na cruinneachaidhean Ghàidhlig agus leasachadh a thoirt air co-chonaltradh le luchd-èisteachd gnàthaichte agus tàladh an tuilleadh. Bidh an làrach-lìn a toirt tuilleadh cothrom air na cruinneachaidhean agus a' togail an inbhe còmhla ri na seirbheisean uile air an lìbhrigeadh le Sgioba Dualchais.
Requirements
The successful applicant will be educated to HND level in Gaelic along with the ability to fluently read, write and speak Gaelic to a high standard. It is essential they have a high level of experience/expertise in translation from Gaelic to English and vice-versa. A broad understanding of and appreciation of Museum and Archives work is required along with excellent verbal, communication and interpersonal skills. The ability to work on own initiative and as part of a small team is essential.

Bidh an neach soirbheachail foghlamaichte gu ìre HND ann an Gàidhlig le comas leughaidh, sgrìobhaidh agus labhairt ann an Gàidhlig fileanta gu àrd-ìre. Tha e deatamach gum bi eòlas math aca air eadar-theangachadh bho Ghàidhlig gu Beurla agus an caochladh. Feumar cuideachd tuigse farsaing a bhith aca air obair Museum agus Tasglannan còmhla ri sàr sgilean labhairt, conaltraidh agus eadar-phearsanta. Tha e deatamach gum bi iad comasach obrachadh air an ceann fhèin agus mar phàirt de sgioba bheag.

Appointment to the post is fixed term for 9 months.

Tha an dreuchd stèidhichte airson 9 mìosan.

Appointment to the post will be on the first point of scale.

Bidh suidheachadh chun dreuchd air a' chiad phuing den sgèile.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig / With support from Bòrd na Gàidhlig
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert