This job has expired

Therapydd Aml-system/Multi System Therapy (MST)

Employer
WREXHAM BOROUGH COUNCIL
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
22 Sep 2021

View more

Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
Therapydd Aml-system (MST)

G09 £30,451 - £32,910

37 awr & Rota ar alwad 24/7

Lleoliad - Coedpoeth, Wrecsam

Mae therapi amlsystemig (MST) yn driniaeth sy'n seiliedig ar y teulu a'r cartref ac mae wedi'i seilio ar athroniaeth mai'r ffordd fwyaf effeithiol a moesegol o helpu plant a phobl ifanc yw trwy gefnogi eu teuluoedd a cheisio newid sut mae plant a phobl ifanc yn gweithredu gartref, yn yr ysgol ac yn y gymdogaeth. Bydd y rôl hon yn cefnogi teuluoedd i gyflawni canlyniadau a gytunwyd trwy sicrhau cyswllt rheolaidd gyda nhw trwy'r wythnos, gan gynnwys ymweliadau cartref a chyfarfodydd eraill.

Rydym yn chwilio am bobl sydd wedi'u haddysgu at lefel gradd mewn maes perthnasol ac sy'n cyd-fynd â model MST. Bydd yr unigolyn a benodir i'r swydd yn cael hyfforddiant Sefydlu arbenigol dechreuol ar Therapi Amlsystemig, a fydd yn para 6 diwrnod

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol. Mae angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a chofrestriad Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer y swydd hon.

Bydd rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus ymrwymo i rota ar alwad, sy'n sicrhau ein bod yn cynnig ymrwymiad i deuluoedd 24/7. Cynigir taliad cydnabyddiaeth am y dyletswyddau ar alwad hyn, yn unol â pholisi'r Cyngor ac mae hyn yn ychwanegol at y cyflog a nodir.

Multi System Therapy (MST) Therapist

G09 £30,451 - £32,910

37.5 hours & 24/7 on call rota

Location - Coedpoeth, Wrexham

MST is a family and home based treatment built upon the philosophy that the most effective and ethical route to help children and young people is through supporting their families and striving to change how children and young people function at home, at school, and in the neighbourhood. This role will support families to achieve agreed outcomes through regular contact with them through the week including home visits and other meetings.

We are looking for people that are educated to degree level in a relevant field and that fits within the MST model. The appointed post holder will receive an initial 6 day Multi Systemic Therapy specialist Orientation training (delivered remotely)

The ability to speak Welsh is desirable. An enhanced DBS & Social Council for Wales registration is required for this position. If required by the relevant professional body

Successful candidates will have to commit an on-call rota, which ensures that we are offering a commitment to families 24/7. Remuneration for these on call duties will be offered in line with the Council's policy and is in addition to the salary indicated.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert