This job has expired

Temporary Play Leader (4730), Gaelic, Sgoil Araich Iochdair - CNS02417

Employer
COMHAIRLE NAN EILEAN SIAR
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
27 Jul 2021

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Job Description
Thatar a' sireadh neach airson 28 uair san t-seachdain, tro theirm na sgoile a bhios ag ullachadh agus a' stiùireadh curraicealam, tro mheadhan na Gàidhlig, a' cumail taic agus stiùireadh ri ionnsachadh agus fàs na cloinne. Bidh sibh a dealbh agus ag ullachadh seiseanan cluiche, tro mheadhan na Gàidhlig, a' gabhail cunntas air feuman gach pàiste. Bidh uallach oirbh airson dèiligeadh ri obair a' Mhanaidseir mar a bhios riatanach.

Feumaidh comas labhairt agus leughaidh ann an Gàidhlig a bhith agaibh.

Required for 28 hrs per week, term time, the post holder will, through the medium of Gaelic, plan and lead a curriculum which supports and guides children's all round learning and development. You will plan and organise, through the medium of Gaelic, the play session taking into account the needs of every child. You will be required to provide cover for the Manager as and when required.

The ability to speak and read Gaelic is essential.

This is a fixed term position to cover the absence of the permanent postholder.

Requirements
Feumaidh fianais a bhith agaibh air eòlas obrach cùram chloinne le clann òga agus an teaghlaichean ann an suidheachadh tràth bhliadhnachan agus teisteanas a tha a coileanadh feumalachdan Comhairle Seirbheisean Sòisealachd na h-Alba airson Luchd-obrach.

Tha tuarastal na h-obrach a' gabhail a-steach Cuibhreann nan Eilean. Bidh suidheachadh chun dreuchd air a' chiad puing den rang.

You must have proven childcare experience working with young children and their families in an early years setting and a qualification that meets the Scottish Social Services Council's requirements for Practitioners.

Salary for the above post is inclusive of Distant Islands Allowance. Appointment to the post will be on the first point of the grade.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert