This job has expired

Head Teacher - Bun-sgoil Taobh na Pàirce - EDN15409

Employer
CITY OF EDINBURGH COUNCIL
Location
UK
Salary
Competitive
Closing date
26 Apr 2021

View more

Sector
Education
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Job Description
Communities and Families

Head Teacher
Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Salary: £63,321
Hours: 35 per week

Applicants need to be fluent in Gaelic.

Bun-sgoil Taobh na Pàirce is Edinburgh's Gaelic-medium primary school, offering primary education and nursery provision for children in the City of Edinburgh and the Lothians. The school opened in August 2013. Our families come from a wide range of social and linguistic backgrounds. Most learners start at Bun-sgoil Taobh na Pàirce with little or no Gaelic and therefore a key task from nursery onwards is to develop Gaelic language competence, using the immersion approach. The school roll has grown steadily year on year, with the school expanding, particularly at early and first level stage. We have 64 pupils enrolled for P1 in August 2021.

Next session we are planning for sixteen primary classes and a nursery class, offering 1140 hrs. In addition, we have a nurture class as part of our commitment to Closing the Attainment Gap, funded by our allocated Pupil Equity Fund.

The leadership team currently consists of the head teacher, 2.0. DHTs, two principal teachers and a business manager. Music instructors visit the school weekly. The school has a number of support staff in place to meet the needs of all learners. We are very well supported by our Parent Council which takes an active role in the life and work of the school. Many parents and community members play a key role as volunteers. The school is developing strong links within the community and is supported in this work by Comunn na Gàidhlig's Gaelic Development Officer and the C.E.C. Corporate Gaelic Development Officer.

Holding the Standard for Headship became a prerequisite for teachers taking up their first permanent headteacher post at Local Authority and grant-aided schools in Scotland from 1 August 2020, under Section 28 of the Education (Scotland) Act 2016.

There are two exemptions. The first applies to any permanent headteacher who has been appointed to a position in a school on, or prior to, 1 August 2020. The second exemption enables education authorities or the managers of grant-aided schools to appoint a person to a headteacher post, who has not attained the Standard for Headship, on a temporary basis for a period not exceeding 30 months after 1 August 2020. https://www.gtcs.org.uk/professional-standards/the-standards/headship.aspx

Salaries will be in accordance with the Scheme of Salaries and Conditions of Service for Teaching Staff in School Education.

This post is considered Regulated Work with Vulnerable Children and/or Protected Adults, under the Protection of Vulnerable Groups (Scotland) Act 2007. Preferred candidates will be required to join the PVG Scheme or undergo a PVG Scheme update check prior to a formal offer of employment being made by the City of Edinburgh Council.

We're committed to creating a workplace culture where all our people feel valued, included and able to be their best at work, and we recognise the benefits that a diverse workforce with different values, beliefs, experience, and backgrounds brings to us as an organisation
Requirements
Coimhearsnachdan agus Teaghlaichean

Ceannard na sgoile

Bun-sgoil Taobh na Pàirce

Puing Tuarastail 8, £63,321

Feumaidh tagraichean a bhith fileanta 'sa Ghàidhlig.

'S e Bun-sgoil Taobh na Pàirce bun-sgoil Ghàidhlig Dhùn Èideann, a' tabhann foghlam bun-sgoile agus sgoil-àraich ann am Baile Dhùn Èideann agus Lodainn. Dh'fhosgail an sgoil anns an Lùnasdal, 2013. Tha ar teaghlaichean a' tighinn bho shuidheachaidhean sòisealta is cànanach gu math farsaing. Bidh a' mhòr-chuid de luchd-ionnsachaidh a' tòiseachadh aig Bun-sgoil Taobh na Pàirce

le glè bheag de Ghàidhlig agus mar sin 's e a' Ghàidhlig a' leasachadh an obair as cudromaiche bhon sgoil-àraich, a' cleachdadh a' mhodail bhogaidh. Tha àireamhan nan sgoilearan air a bhith a' fàs gu cunbhalach bliadhna an dèidh bliadhna, leis an sgoil a' leudachadh, gu sònraichte sna tràth-bhliadhnaichean. Tha 64 sgoilear clàraichte airson P1 anns an Lùnasdal 2021.

An ath sheisean tha sinn a' planadh airson sia clasaichean deug bun-sgoile agus clas sgoil-àraich, a' tabhann 1140 uair a thìde. Cuideachd, tha clas àrach againn mar phàirt den dealas againn a' Bheàrn Coileanaidh a dhùnadh, air a mhaoineachadh leis a' Mhaoin Ionmhais Sgoile againn.

Tha an ceannardas an-dràsda air a dhèanamh suas den cheannard, 2.0 leas cheannardan, dà phrìomh thidsear agus manaidsear gnìomhachais. Bidh oidean ciùil 'san sgoil gach seachdain. Tha grunn luchd-taic aig an sgoil, a' toirt taic do fheumalachdan gach sgoilear. Tha sinn a' faighinn tòrr taic bho Chomhairle nam Pàrant a tha a' gabhail pàirt gnìomhach ann am beatha agus obair na sgoile. Tha mòran phàrantan agus buill coimhearsnachd againn mar shaor-thoilich. Tha an sgoil a' leasachadh ceanglaichean làidir taobh a-staigh na coimhearsnachd agus a' faighinn taic san obair seo bho Oifigear Leasachaidh Gàidhlig, Comunn na Gàidhlig agus Oifigear Leasachaidh Corporra Ghàidhlig aig Comhairle Baile Dhùn Èideann.

Thaìnig an Inbhe airson Ceannais- sgoile gu bhith na riatanas do thidsearan a' toiseachadh mar cheannardan maireannach aig Ùghdarras Ionadail agus sgoiltean le taic tabhartais ann an Alba, bho 1 Lùnasdal 2020, fo Earrann 28 de Achd Foghlaim (Alba) 2016.

Chan eil seo a' buntainn ri ceannard maireannach a chaidh fhastadh gu dreuchd ann an sgoil air, no ro 1 Lùnasdal 2020. Cuideachd, tha e ceadaichte do dh' ùghdarrasan foghlaim no manaidsearan sgoiltean le taic tabhartais, neach nach eil air an Inbhe airson Ceannais fhaighinn, a chur an dreuchd mar cheannard air stèidh shealach airson ùine nach bi nas fhaide na 30 mìosan às deidh 1 Lùnasdal 2020. https://www.gtcs.org.uk/professional-standards/the-standards/headship.aspx

Bidh tuarastalan a rèir an Sgeama Tuarastail agus Cùmhnantan Seirbheis airson Luchd-teagaisg ann am Foghlam Sgoile.

Tha an dreuchd seo na Obair Riaghlaichte le Clann So-leònte agus / no Inbhich Fo dhìon, fo Achd Dìon Bhuidhnean So-leònte (Alba) 2007. Feumaidh tagraichean ròghnaichte a dhol a-steach don Sgeama dìon nam buidhnean so-leònte (PVG) no a dhol tro sgrùdadh ùrachadh Sgeama dìon nam buidhnean so-leònte (PVG) mus tèid tairgse foirmeil a dhèanamh le Comhairle Baile Dhùn Èideann.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert