This job has expired

Communications, Research and Improvement Officer / Swyddog Cyfathrebu, Ymchwil a Gwella

Employer
WLGA
Location
Cardiff, UK
Salary
Competitive
Closing date
31 Jan 2021

View more

Sector
Marketing & PR
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

The WLGA is looking for an enthusiastic and knowledgeable individual to join the National Autism Team based in Cardiff. The post will involve research into the tools; pedagogy; and resources that successfully support individuals working with and supporting Autistic people, which will include effective collation and monitoring of data. There is also an emphasis on communications and using social media in particular in promoting available resources. Excellent IT skills and creativity in developing written and visual resources for autistic people, parents and carers and professionals, matched with exceptional interpersonal skills are key to this post. Experience and knowledge of autism and other neurodevelopmental conditions would be an advantage.

The National Autism Team is hosted by the WLGA in partnership with Public Health Wales and its primary function is to support the delivery of the Welsh Government ASD Strategic Plan and Delivery Plan in conjunction with key stakeholders. The ultimate purpose of the team is to improve the lives of autistic people in Wales.

This is a fixed term contract, initially until 31 March 2022, with a possible extension, funding dependent. Secondments would be welcome, subject to agreement with employer in advance of application to the WLGA

For more information, visit our web-site www.AutismWales.org / www.AwtistieathCymru.org and/ or for an informal discussion, call Sara Harvey on 07880 794322 or Wendy Thomas on 07717 822479.

Deadline for applications 9:00am on 2nd February 2021

_____________________________________________________

Mae CLlLC yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gwybodus i ymuno â'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd. Bydd y swydd yn cynnwys ymchwilio i'r offer; addysgeg a'r adnoddau sy'n cefnogi'r unigolion sy'n gweithio gyda a sy'n cefnogi unigolion ag awtistiaeth yn llwyddiannus, a bydd yn cynnwys casglu a monitro data'n effeithiol. Hefyd mae pwyslais ar gyfathrebu a defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn arbennig wrth hyrwyddo adnoddau sydd ar gael. Mae sgiliau TG rhagorol a chreadigrwydd wrth ddatblygu adnoddau ysgrifenedig a gweledol i unigolion awtistig, rhieni a gofalwyr a gweithwyr proffesiynol, law yn llaw â sgiliau rhyngbersonol arbennig yn allweddol ar gyfer y swydd hon. Byddai profiad a gwybodaeth o awtistiaeth a chyflyrau niwroddatblygiadol eraill yn fanteisiol.

Caiff y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ei gynnal gan CLlLC mewn partneriaeth â Iechyd Cyhoeddus Cymru, a'i brif swyddogaeth yw cefnogi darpariaeth Cynllun Strategol a Chynllun Cyflawni ASA Llywodraeth Cymru ar y cyd â budd-ddeiliaid allweddol. Pwrpas sylfaenol y tîm yw i wella bywydau unigolion awtistig yng Nghymru.

Dyma gontract cyfnod penodol - hyd at 31 Mawrth 2022 i ddechrau, gydag estyniad posibl yn dibynnu ar gyllid. Byddai secondiadau yn cael eu croesawu, yn ddibynnol ar gytundeb gyda chyflogwr cyn gwneud cais i CLlLC.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â'n gwefan https://autismwales.org/cy/ ac/neu am drafodaeth anffurfiol, ffoniwch Sara Harvey ar 07880 794322 neu Wendy Thomas ar 07717 822479.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9:00am ar 2 Chwefror 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert