This job has expired

Swyddog y cyfrifiad

Employer
Office for National Statistics Census
Location
Gwynedd, UK
Salary
Competitive
Closing date
22 Jan 2021

View more

Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Swyddogion y cyfrifiad

Hyd y contract

Cylch cyntaf; rhwng 1 Mawrth a 29 Ebrill 2021

Ail gylch; rhwng 16 Mawrth a 29 Ebrill 2021

Trydydd cylch; rhwng 23 Mawrth a 29 Ebrill 2021

Oriau

Cylch cyntaf; 37 awr yr wythnos

Ail gylch; 15, 25 neu 37 awr yr wythnos

Trydydd cylch; 15 neu 37 awr yr wythnos

Cyflog yn ddibynnol ar leoliad

Band 1 - £14.61

Band 2 - £12.64

Band 3 - £11.22

Oriau gwaith hyblyg yn ystod yr amseroedd canlynol:

Rhwng dydd Llun a dydd Sadwrn: 9am - 8pm

Dydd Sul a gwyliau banc: 10am - 4pm

Rhaid i chi gyflawni 60% o'ch oriau gwaith yn ystod yr amseroedd canlynol:

Rhwng dydd Llun a dydd Gwener: 4pm - 8pm

Dydd Sadwrn: 9am - 8 pm

Dydd Sul: 10am - 4pm

Pobl llawn perswâd sy'n gwneud y cyfrifiad

Arolwg o boblogaeth gyfan Cymru a Lloegr yw'r cyfrifiad, sy'n digwydd bob 10 mlynedd. Caiff ei gynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) ac mae'n rhoi darlun i ni o'r holl bobl a chartrefi yng Nghymru a Lloegr.

Caiff y wybodaeth rydym yn ei chasglu ei defnyddio i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar bawb - pethau fel faint o ysgolion, meddygfeydd ac ysbytai sydd eu hangen arnom.

Er mwyn gwneud y cyfrifiad yn llwyddiant, mae angen tîm o swyddogion gweithredol a hyderus arnom a all annog pobl i lenwi holiadur ar-lein Cyfrifiad 2021.

Y rôl

Yn y rôl dros dro, bwysig hon, byddwch yn cael llwyth gwaith dyddiol o gyfeiriadau cartrefi sydd heb gwblhau'r cyfrifiad eto. Byddwch yn ymweld â'r cyfeiriadau ac yn helpu deiliaid cartrefi i lenwi eu holiadur - naill ai eich hun neu drwy eu cyfeirio at y cymorth sydd ar gael. Bydd hyn fel arfer yn digwydd ar garreg eu drws, ond efallai y byddwch yn cefnogi eich cydweithwyr mewn digwyddiadau cwblhau'r cyfrifiad yn y gymuned o bryd i'w gilydd hefyd.

Er y byddwch yn gweithio'n annibynnol, byddwch yn rhan o dîm, gydag arweinydd tîm a fydd yn eich helpu i ymgyfarwyddo â'ch rôl. Gallwch weithio o amgylch ymrwymiadau eraill, ar yr amod eich bod yn gweithio o fewn yr oriau a nodwyd.

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant sy'n gallu cadw cofnodion cywir ac amserol, yn ogystal â chadw gwybodaeth y cyhoedd yn ddiogel. Bydd angen i chi fod yn wydn, gan y byddwch yn curo ar ddrysau ac yn cwrdd â phobl o bob cefndir.

Bydd rhai pobl yn gwrthwynebu llenwi'r holiadur, a bydd angen i chi fod yn hyderus, gan eu hannog ac ymgysylltu â nhw i'w helpu i oresgyn y rhwystrau hyn.

Byddwch hefyd yn meddu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, yn hapus i ddefnyddio ffonau clyfar ac apiau, ac yn gallu aros yn broffesiynol ac yn ddigyffro mewn sefyllfaoedd heriol.

Rhaid i chi fod yn barod i deithio ar gyfer y rôl hon, er y bydd y pellter yn amrywio yn dibynnu ar ble rydych yn gweithio. Mae'n bosibl y bydd angen i chi feddu ar drwydded yrru lawn gyfredol y Deyrnas Unedig a bod â cherbyd modur i'w ddefnyddio, sydd wedi'i yswirio at ddefnydd busnes. Byddwn yn talu treuliau teithio ar gyfer hyn.

Ar gyfer rolau yng Nghymru, byddai sgiliau Cymraeg yn fanteisiol.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl, rhaid i chi fod ar gael ar gyfer y cylch cyntaf rhwng 1 Mawrth 2020 a 29 Ebrill 2021, ar gyfer yr ail gylch rhwng 16 Mawrth a 29 Ebrill 2021 ac ar gyfer y trydydd cylch rhwng 23 Mawrth a 29 Ebrill 2021 yn gynhwysol.

Pobl sy'n gwneud y cyfrifiad. Os ydych chi'n chwilio am waith dros dro, ac os oes diddordeb gennych mewn gwneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant i bawb, gwnewch gais am rôl swyddog y cyfrifiad

Gallwn ond eich cyflogi os ydych chi'n gymwys i weithio i'r Gwasanaeth Sifil. Dysgwch fwy am reolau cenedligrwydd y Gwasanaeth Sifil.

COVID-19

Mae eich iechyd chi, ynghyd ag iechyd ein staff maes, yn hollbwysig i ni. Byddwn yn dilyn canllawiau diogelwch y llywodraeth ar y coronafeirws (COVID-19). Bydd cyfarpar diogelu personol priodol yn cael ei ddarparu i'r holl staff. Bydd pawb yn cadw pellter cymdeithasol drwy gydol gweithrediad y cyfrifiad.
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert