This job has expired

Group Manager Corporate Landlord

Employer
Bridgend County Borough Council
Location
Bridgend, UK
Salary
Competitive
Closing date
26 Oct 2020

View more

Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Communities Directorate

Group Manager - Corporate Landlord

37 hours per week

£56,109 to £59,429 per annum

Bridgend County Borough Council is a great place to live and work.It occupies an enviable positon between Swansea and Cardiff and stretches from the scenic valleys to our beautiful coastline - presenting easy access to urban centres as well as picturesque rural and coastal settings.As a result, there is something for everyone here, and plenty to do all year round.

If you are passionate about transforming the strategic and operational use of land and property assets to enable new ways of working and service delivery to the community then Bridgend County Borough Council offers an exciting opportunity.

This is a great time to join Bridgend County Borough Council. The Council has created an innovative integrated Corporate Landlord function with responsibility for all property assets and facilities management. The Council is now moving to the next phase of this transformation.

Our ambition is to create a best-in-class Corporate Landlord function, including: the development of strategic asset management plans; the delivery of a comprehensive and efficient facilities management service; the rationalisation of the operational and non-operational assets; management of the Council's commercial portfolio; and, establishing innovative new solutions for improving the efficiency and management of our estate.

This post will provide strategic leadership and overall management of the Corporate Landlord function. This is a role that demands strong operational leadership credentials and effective interpersonal skills, which will inspire confidence with council members, customers, employees and partners.You will lead a broad range of functions and a large staff group to ensure high levels of customer satisfaction and quality outcomes. Professionally qualified, you will bring a commercial perspective and considerable experience of working at a senior level.

This role is a great opportunity for you to develop your experience and knowledge to date and be part of the further expansion of our corporate landlord journey whether you are in similar role or looking to take the next step up in your career.

Closing Date: Wednesday 23 September 2020

Y Gyfarwyddiaeth Cymunedau

Rheolwr Grwp - Landlord Corfforaethol

37 awr yr wythnos

£56,109 i £59,429 y flwyddyn

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwych i fyw a gweithio ynddo.Fe'i lleolir mewn safle dymunol rhwng Abertawe a Chaerdydd ac mae'n ymestyn o'r cymoedd hardd i'n harfordir hyfryd - gan gyflwyno mynediad hawdd i ganolfannau trefol yn ogystal â lleoliadau gwledig ac arfordirol pictiwrésg.O ganlyniad, mae rhywbeth at ddant pawb yma, a digon i'w wneud drwy'r flwyddyn.

Os ydych yn angerddol am drawsnewid y defnydd strategol a gweithredol o dir ac asedau eiddo i alluogi ffyrdd newydd o weithio a darparu gwasanaethau i'r gymuned yna mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnig cyfle cyffrous.

Mae hwn yn amser gwych i ymuno â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae'r Cyngor wedi creu swyddogaeth Landlord Corfforaethol integredig arloesol sy'n gyfrifol am yr holl asedau eiddo a rheoli cyfleusterau. Mae'r Cyngor nawr yn symud i gam nesaf y trawsnewidiad hwn.

Ein huchelgais yw creu swyddogaeth Landlord Corfforaethol o'r radd flaenaf, gan gynnwys: datblygu cynlluniau rheoli asedau strategol; darparu gwasanaeth rheoli cyfleusterau cynhwysfawr ac effeithlon; rhesymoli'r asedau gweithredol ac anweithredol; rheoli portffolio masnachol y Cyngor; a, sefydlu atebion newydd arloesol ar gyfer gwella effeithlonrwydd a rheolaeth ein hystad.

Bydd y swydd hon yn rhoi arweinyddiaeth strategol a rheolaeth gyffredinol o ran y swyddogaeth Landlord Corfforaethol. Mae hon yn rôl sy'n gofyn am gymwysterau arweinyddiaeth gweithredol cryf a sgiliau rhyngbersonol effeithiol, a fydd yn ysbrydoli hyder ymhlith aelodau'r Cyngor, cwsmeriaid, cyflogeion a phartneriaid.Byddwch yn arwain amrywiaeth eang o swyddogaethau a grwp mawr o staff, i sicrhau lefelau uchel o foddhad cwsmeriaid a chanlyniadau o ansawdd.Gyda chymwysterau proffesiynol, byddwch yn dod â safbwynt masnachol a phrofiad helaeth o weithio ar lefel uwch.

Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i chi ddatblygu eich profiad a'ch gwybodaeth hyd yma a bod yn rhan o ehangiad pellach ein taith landlord corfforaethol p'un a ydych mewn rôl debyg neu'n ystyried cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa.

Dyddiad Cau: Dydd Mercher 23 Medi 2020
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert