Director of Regulation and Place

Employer
Isle of Anglesey County Council
Location
Llangefni, UK
Salary
Competitive
Closing date
28 Sep 2020

View more

Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
You need to sign in or create an account to save a job.
We are looking for a high quality individual to join the Isle of Anglesey County Council's Senior Leadership Team.

You will be enthusiastic to see Anglesey thrive and grow economically, with the motivation to strengthen and develop the successful partnerships that already exist. You will have the skills to lead the place-shaping agenda by co-ordinating the economic, environmental, tourism and community well-being functions, and to develop local well-being plans that are in line with the principles of the Well-being of Future Generations Act. You will be a resilient leader who can motivate others to share your exciting vision for our future.

The Council has been on a progressive transformation journey in recent years. However, we continue to face some challenges within the Authority. During a period of financial austerity, limited resources and an increase in demand, we are also working very closely with our partners to respond and support our communities through the current pandemic. At a time like this, the need is greater than ever for strong and resilient leadership that provides a clear vision and strategy for the future.

There are great opportunities in Anglesey, with many different types of industries thriving here and our plans for economic development and investment aim to provide new and better opportunities for businesses and jobs. We are proud of our beautiful island and everything it has to offer everyone who lives, works and visits here.

The ability to speak Welsh is essential for this post

Visit the website below for further details:

anglesey.gov.uk/Driving-Forward-Anglesey

* * *

Rydym yn chwilio am unigolyn o safon i ymuno ag Uwch Dîm Arwain Cyngor Sir Ynys Môn.

Byddwch yn frwdfrydig i weld Ynys Môn yn ffynnu ac yn tyfu'n economaidd, efo'r cymhelliant i gryfhau a datblygu'r partneriaethau llwyddiannus sydd eisoes yn bodoli. Bydd gennych y sgiliau i arwain yr agenda siapio lle drwy gydlynu swyddogaethau economaidd, amgylcheddol, twristiaeth a llesiant cymunedol, ac i ddatblygu cynlluniau llesiant lleol sy'n cyd-fynd ag egwyddorion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Byddwch yn arweinydd gwydn sy'n gallu cymell eraill i rannu eich gweledigaeth gyffrous ar gyfer ein dyfodol.

Mae'r Cyngor wedi bod ar siwrnae drawsnewid blaengar dros y blynyddoedd diwethaf. Er hyn, rydym yn parhau i wynebu rhai heriau o fewn yr Awdurdod. Yn ystod cyfnod o gyni ariannol, adnoddau cyfyngedig a chynnydd mewn galw, rydym hefyd yn gweithio'n agos iawn â'n partneriaid i ymateb a chefnogi'n cymunedau drwy'r pandemig presennol. Ar adeg fel hyn, mae'r angen yn fwy nag erioed am arweinyddiaeth gadarn a gwydn sy'n darparu gweledigaeth a strategaeth glir ar gyfer y dyfodol.

Mae cyfleoedd gwych yn bodoli yn Ynys Môn, gyda nifer o wahanol fathau o ddiwydiannau yn ffynnu yma a nod ein cynlluniau ar gyfer datblygiad economaidd a buddsoddiad yw darparu cyfleoedd newydd a gwell ar gyfer busnesau a swyddi. Rydym yn falch o'n hynys brydferth a phopeth sydd ganddi i gynnig i bawb sy'n byw, gweithio ac ymweld â hi.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ewch i'r wefan isod am ragor o fanylion:

ynysmon.gov.uk/Gyrru-Ymlaen-Môn
You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert