Trainer - Domestic Abuse & Sexual Violence

Location
Cardiff
Salary
£25591 - £27668 per annum
Posted
22 Nov 2017
Closes
08 Dec 2017
Ref
00076010
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Public Sector
Function
HR & Training
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
This umbrella membership organisation in supports and provides national representation for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women.

Violence Against Women, Domestic Abuse & Sexual Violence Trainer
NJC Scale SO1 £25,591 - £27,668 per annum pro rata
37.5 hours per week | Maternity cover contract 6-9 months | Cardiff

You will be an experienced Trainer with knowledge of the Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence sector who will join the Training and Survivor Participation team. Working alongside other Trainers you will develop and deliver quality accredited and non-accredited, training programmes on domestic abuse, sexual violence and all forms of violence against women, for specialist services and other organisations, as part of their training strategy implementation.

This post is open to women only under the Equality Act 2010 pursuant to Schedule 9, Part 1.

They value diversity and are committed to promoting equality. They encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups.

Closing date: 12 noon Thursday 7th December 2017
Interview dates: Wednesday 13th December

The office base will be in Cardiff.

Cymorth i Ferched Cymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i aelodau sy'n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy'n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Hyfforddwr Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Graddfa NJC SO1 £25,591 - £27,668 y flwyddyn pro rata
37.5 awr yr wythnos | Contract mamolaeth 6-9 mis | Caerdydd

Byddwch yn Hyfforddwr profiadol gyda gwybodaeth am y sector VAWDASV a fydd yn ymuno â'r Tîm Hyfforddi a Chyfranogiad Goroeswyr. Gan weithio ochr yn ochr â Hyfforddwyr eraill, byddwch yn datblygu a chyflenwi rhaglenni hyfforddiant achrededig a heb eu hachredu ansawdd uchel ar gam-drin domestig, trais rhywiol a phob math o drais yn erbyn menywod, i wasanaethau arbenigol a chyrff eraill, fel rhan o roi strategaeth hyfforddi Cymorth i Ferched Cymru ar waith.

Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Rydym ni'n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu'n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir.

Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 7 Rhagfyr 2017
Dyddiadau cyfweld: Mercher 13 Rhagfyr

Lleoliad swyddfa'r swyddi hyn fydd Caerdydd.

Similar jobs

Similar jobs