Learning Assistant

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
19 Oct 2019
Closes
24 Oct 2019
Ref
1300385950
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Role title: Learning Assistant
Location: Northop, Yale, Deeside and Bersham.
Working hours: Various hours available
Salary: £17,661 - £18,109 pro rata based on a salary assessment and relevant experience

We are seeking someone driven and passionate to join our learning support team. The right candidate will join our enthusiastic workforce which aims to provide the best experience for each learner.

WHAT WE'RE LOOKING FOR
* Someone who is dedicated and enthusiastic about education and helping young people achieve that 'eureka!' moment.
* Someone patient who will guide their students in their studies and help them to fulfil their potential.
* A pro-active, self-motivated, team player, with excellent communication and interpersonal skills.
* Someone who is able to deal with all levels of staff and students and respond to change in a positive manner.
* Someone educated to GCSE standard in English and Maths in C or above and have experience of working with people with additional needs.
* Someone with respect for the Welsh culture and language. The ability to speak Welsh is highly desirable.

JOB PURPOSE:
* To ensure our students thrive and enjoy college life. You will provide support to students with a range of additional needs.
* Assist on college organised external visits and outreach centres when required.
* Submit records detailing support provision for learners, to the Additional Support Coordinator.
* Liaise with the Additional Support Coordinator, Study Skills Tutor and teaching staff to maximise the student's potential.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Teitl rôl: Cynorthwydd Dysgu
Lleoliad: Llaneurgain, Iâl, Glannau Dyfrdwy a Bersham.
Oriau gwaith: Oriau amrywiol ar gael

Cyflog: £ 17,661 - £ 18,109 pro rata yn seiliedig ar gyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am rywun Penderfynnol ac angerddol i ymuno â'n tîm cymorth dysgu. Bydd yr ymgeisydd iawn yn ymuno â'n gweithlu brwdfrydig gyda'r nod o ddarparu'r profiad gorau i bob dysgwr.

BETH RYDYM YN EDRYCH AM
* Rhywun sy'n ymroddedig ac yn frwdfrydig am addysg ac yn helpu pobl ifanc i gyflawni'r 'foment eureka!'.
* Unigolyn amyneddgar a fydd yn arwain eu myfyrwyr yn eu hastudiaethau ac yn eu helpu i gyflawni eu potensial.
* Chwaraewr tîm rhagweithiol, hunan-gymhellol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
* Rhywun sy'n gallu delio â phob lefel o staff a myfyrwyr ac ymateb i newid mewn modd cadarnhaol.
* Rhywun sydd wedi'i addysgu i safon TGAU mewn Saesneg a Mathemateg mewn C neu uwch ac sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ag anghenion ychwanegol.
* Rhywun â pharch at y diwylliant a'r iaith Gymraeg. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.

PWRPAS SWYDD:
* Sicrhau bod ein myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau bywyd coleg. Byddwch yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ag ystod o anghenion ychwanegol.
* Cynorthwyo ar y coleg i drefnu ymweliadau allanol a chanolfannau allgymorth pan fo angen.
* Cyflwyno cofnodion yn manylu ar y ddarpariaeth gymorth i ddysgwyr, i'r Cydlynydd Cefnogaeth Ychwanegol.
* Cysylltu â'r Cydlynydd Cymorth Ychwanegol, y Tiwtor Sgiliau Astudio a'r staff addysgu i wneud y gorau o botensial y myfyriwr.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/88333814

Similar jobs

Similar jobs