Netball Coach

Recruiter
GLL
Location
Cardiff, UK
Salary
Competitive
Posted
18 Sep 2019
Closes
21 Sep 2019
Ref
1267777697
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
GLL is growing and we're now looking for a Netball Coach to work in Cardiff, Wales to help us on our journey.

We're managing more sports and leisure centres than ever before making us the UK's largest leisure operator. And with nearly 26 sports facilities throughout the UK, including some of the most iconic and sought-after training centres, you'll be sure to find somewhere to match your skills.

Aligning with our mission to get more people, more active, more of the time, your passion for sport and fitness or swimming will inspire others at whatever level they're at. Our key sports are football, netball, basketball, gymnastics / trampoline and swimming / diving, but whichever of these you coach, you'll do so with passion and enthusiasm.

You need to hold a level 1 UKCC qualification or above, will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:

Pension schemes
Discounted membership at our leisure centres
Career pathways
Ongoing training and development to help you to be the best

If you're community-focussed and have experience if working in a club environment, apply now.

The welfare and safety of the children in our care is of the utmost importance to us at GLL. We follow safer recruitment procedures to ensure that our staff are checked and appropriate to work with children and young people. Therefore we'll require you to complete an enhance DBS check before you will be allowed to start work.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK's largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children's centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we're different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

GLL is an equal opportunities employer.

Mae GLL yn tyfu ac rydyn ni nawr yn chwilio am Hyfforddwr Pêl-rwyd i weithio yn Canolfan Hamdden y Dwyrain yng Nghaerdydd i'n cynorthwyo ar ein taith.

Rydym yn rheoli mwy o ganolfannau chwaraeon a hamdden nag erioed sy'n golygu mai ni yw gweithredwr hamdden mwyaf y DU. A chyda bron 26 o gyfleusterau chwaraeon ledled y DU, gan gynnwys rhai o'r canolfannau hyfforddi mwyaf eiconig a nodedig, byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywle sy'n cydweddu â'ch sgiliau.

I gyd-fynd â'n hymgais i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif, a hynny'n amlach, bydd eich brwdfrydedd dros chwaraeon a ffitrwydd neu nofio yn ysbrydoli eraill ar ba lefel bynnag maen nhw. Ein prif chwaraeon yw pêl-droed, pêl-rwyd, pêl-fasged, gymnasteg/trampolinio a nofio/plymio, ond p'un bynnag o'r rhain rydych yn ei hyfforddi, byddwch yn gwneud hynny yn llawn brwdfrydedd ac angerdd.

Mae angen i chi ddal cymhwyster lefel 1 lefel 1 neu uwch, bydd hyn yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:

Cynlluniau pensiwn
Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden
Llwybrau gyrfaol
Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau

Os yw'r gymuned wrth wraidd yr hyn rydych yn ei wneud ac mae gennych brofiad o weithio mewn amgylchedd clwb, ymgeisiwch nawr.

Diogelwch a lles y plant sydd yn ein gofal yw'r peth pwysicaf i ni yn GLL. Rydym yn dilyn gweithdrefnau recriwtio diogelach i sicrhau bod ein staff yn cael eu gwirio a'u bod yn addas i weithio gyda phlant a phobl ifanc. Felly, bydd angen i chi gwblhau gwiriad GDG manwl cyn i chi allu dechrau gweithio.

Mae'r holl gyfraddau tâl yn amodol ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau'n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Similar jobs

Similar jobs