Assessor in Childcare

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
14 Sep 2019
Closes
07 Oct 2019
Ref
1260079510
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Assessor in Childcare

Location: Deeside

Full Time Permanent (term time only)

Salary £25,642-£28,898 per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

We are now searching for an expert within childcare to help support & assess our learners on our Level 2 and Level 3 childcare courses on our FE programmes.

In order to be considered for this role, you must have experience and competence within the childcare sector and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum.

Assessing candidate portfolios and presenting completed portfolios for internal verification, you will monitor the candidate's progress towards their qualification and give them constructive feedback, helping them to build a portfolio of evidence.

In addition, you will liaise with employers to monitor level 2 health and social learners undertaking work placement.

You need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role. You will have experience of Assessing & IQA and hold the relevant qualifications.

With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Maths and Literacy, particularly verbal and numerical reasoning.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak Welsh is highly desirable

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing date: 09/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Asesydd - Gofal Plant

Lleoliad: Glannau Dyfrdwy

Parhaol, Llawn Amser (amser tymor yn unig)

Cyflog £25,642 - £28,898 pro-rata y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am arbenigwr gofal plant i helpu cynorthwyo ac asesu ein dysgwyr ar ein cyrsiau gofal plant Lefel 2 a Lefel 3 ar ein rhaglenni AB.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon, mae'n rhaid i chi gael profiad a chymhwysedd yn y diwydiant gofal plant a chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 3 o leiaf.

Byddwch yn asesu portffolios ymgeiswyr ac yn cyflwyno'r rhai sydd wedi'u cwblhau i'w dilysu'n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a'u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Yn ogystal â hynny, byddwch yn cysylltu â chyflogwyr i fonitro dysgwyr iechyd a gofal lefel 2 sy'n ymgymryd â lleoliad profiad gwaith.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda'r swydd. Bydd gennych brofiad o asesu a sicrhau ansawdd yn fewnol, a chyda'r cymwysterau perthnasol.

Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol yn ogystal â sgiliau cadarn gweithio mewn tîm. Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd hefyd. Bydd gennych lefel dderbyniol o Fathemateg a Llythrennedd, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Mae'n hanfodol bod gennych chi drwydded yrru ddilys a'ch cludiant eich hun.

Byddai'n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio'n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 09/10/2019

Sylwer fod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/87925860

Similar jobs

Similar jobs