Pastoral Coach

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
15 Sep 2019
Closes
25 Sep 2019
Ref
1261154650
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Pastoral Coach

Yale

Salary £20,194 to £21,832 per annum, pro rata

Permanent, Term Time only

We are now looking for a Pastoral Coaches to join our team on a permanent, part time basis. This role will be based in the Art & Design and Performing Arts department on our Yale site.

The Pastoral Coach role is a student support role, with responsibility for supporting students in their identified groups on their learning journey to ensure that they feel safe in college, are happy and successful. All students are allocated a Pastoral Coach who they meet with once a week for a group tutorial session, in addition to a regular one to one review meeting. Pastoral coaches use the PSE programme and support learners in their online learning programme. They also use the College's student monitoring tool and ensure that all students are well-tracked and supported as they progress through college.

This role demands an individual who is educated to Degree level (or the equivalent Level 3 qualification) in a relevant subject area and who has experience of working within a learning support environment. With effective written literacy skills and the ability to manage multiple tasks in a fast-paced environment, you will understand the range of needs of learners at college and be able to demonstrate experience of coaching and mentoring learners.

With a pro-active and self-motivated approach, you will have excellent communication and interpersonal skills and be able to connect with young people in both group and one to one situations. You will be prepared to use initiative to resolve problems and be competent in the use of MS Office (Excel, Word and PowerPoint) and Google applications. Those who have experience of working within a Youth Work setting would be advantageous, as would those who hold a recognised coaching qualification.

The ability to speak Welsh is highly desirable

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing date:10/10/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Anogwr Bugeiliol

Iâl

Cyflog £20,194 i £21,832 y flwyddyn, pro-rata

Parhaol, yn ystod y tymor yn unig

Rydym yn chwilio am Anogwr Bugeiliol i ymuno â'n tîm am gyfnod parhaol, rhan amser. Bydd y swydd hon wedi'i lleoli yn yr adran Celf a Dylunio a Chelfyddydau Perfformio ar safle Iâl.

Swyddogaeth yr anogwr bugeiliol yw rhoi cymorth i fyfyrwyr a bod yn gyfrifol am eu cynorthwyo yn eu grwpiau ac ar eu llwybrau dysgu er mwyn sicrhau eu bod yn teimlo'n ddiogel yn y coleg a'u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Rydym yn pennu Anogwr Bugeiliol i bob myfyriwr ac maent yn cyfarfod yn ffurfiol unwaith yr wythnos ar gyfer sesiwn tiwtorial grwp, yn ogystal â chyfarfodydd adolygu un i un rheolaidd. Mae'r Anogwyr Bugeiliol yn defnyddio'r rhaglen ABCh gan gynorthwyo dysgwyr gyda'u rhaglen ddysgu ar-lein. Maent hefyd yn defnyddio rhaglen monitro myfyrwyr y coleg ac yn sicrhau ein bod yn dilyn trywydd yr holl fyfyrwyr yn dda a'n bod yn eu cynorthwyo wrth iddynt fynd trwy'r coleg.

Mae'r swydd hon yn gofyn am unigolyn sydd wedi'i addysgu i lefel Gradd (neu gymhwyster Lefel 3 cyfwerth) mewn maes pwnc perthnasol ac sydd â phrofiad o weithio mewn amgylchedd cymorth dysgu. Gyda sgiliau llythrennedd ysgrifenedig effeithiol a'r gallu i reoli tasgau lu mewn amgylchedd cyflym, byddwch yn deall yr ystod o anghenion dysgwyr yn y coleg a gallu dangos profiad o hyfforddi a mentora dysgwyr.

Gydag ymagwedd ragweithiol a hunan-gymhellol, bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog a byddwch yn gallu cysylltu â phobl ifanc mewn sefyllfaoedd grwp yn ogystal ag un i un. Byddwch yn barod i ddefnyddio blaengaredd i ddatrys problemau a byddwch yn gallu ddefnyddio rhaglenni MS Office (Excel, Word a PowerPoint) a Google. Bydd gan y rhai sydd â phrofiad o weithio mewn lleoliad gwaith ieuenctid fantais, yn ogystal â'r rheini sydd â chymhwyster hyfforddi cydnabyddedig.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 10/10/2019

Sylwer bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell eich bod yn cwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/87940790

Similar jobs

Similar jobs