Technical Training Officer-Aeronautical

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
14 Sep 2019
Closes
29 Sep 2019
Ref
1253474814
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Technical Training Officer - Aeronautical

Deeside

Full time, Permanent

Salary £23,626 to £39,401, based on salary assessment and relevant experience

At Coleg Cambria, we have an exciting opportunity for a Technical Training Officer to join the team within the Engineering department on our Deeside site.

In your new role, you will be responsible for delivering practical workshops and technical training to the students who are studying on Aeronautical programmes.

Delivering appropriate training and related education programmes, including assessment and verification, you must monitor candidates' progress towards qualifications, providing them with constructive feedback and adapting appropriate learning support materials aligned to individual learner needs.

Contributing towards the evaluation and development of new course material, you must assist in the recruitment and interviewing of students, participate in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and liaise with student sponsors and employers when necessary.

You will also be responsible for preparing learning materials, workplaces and workstations and assist with the completion of agreed deadlines and documentation such as course reviews, course analysis documentation and course files.

To be considered for this role, you must have a relevant Aerospace Engineering qualification at Level 3 or equivalent. You should also possess a Vocational Assessor Award and a Verifier award (or be willing to work towards these if appointed). With an awareness of the importance of quality standards within a learning environment, you should demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and knowledge of relevant syllabuses and awarding bodies. Experience in the delivery of training and development programmes is essential and you should have a background within the Engineering Industry, preferably in the field of either Aircraft Manufacture, Aircraft Systems or Aircraft Maintenance.

The successful candidate will be a competent user of MS Office and Google Docs. You also need to be able to assess the outcomes of learning and learner achievements and establish effective working relationships and have a creative, innovative and imaginative approach to your work.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date 27/09/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

Swyddog Hyfforddiant Technegol - Awyrenneg

Glannau Dyfrdwy

Llawn amser, Parhaol

Cyflog £23,626 hyd £39,401, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Mae gennym gyfle cyffrous yng Ngholeg Cambria i swyddog hyfforddiant technegol ymuno â'r tîm yn yr Adran Beirianneg ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Yn eich swydd newydd, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno gweithdai ymarferol a hyfforddiant technegol i'r myfyrwyr sy'n astudio rhaglenni Awyrenneg.

Byddwch yn cyflwyno rhaglenni hyfforddiant a rhaglenni addysg cysylltiedig addas, gan gynnwys asesu a dilysu . Bydd yn ofynnol i chi fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau. Byddwch yn rhoi adborth adeiladol iddynt ac yn addasu deunyddiau cymorth dysgu priodol yn unol ag anghenion dysgwyr unigol.

Gan gyfrannu at werthuso a datblygu deunyddiau newydd cyrsiau, bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo gyda recriwtio a chyfweld myfyrwyr, cymryd rhan mewn marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau, a chysylltu â noddwyr a chyflogwyr myfyrwyr pan fo angen.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am baratoi deunyddiau dysgu, gweithleoedd a gweithfannau, a chynorthwyo i gwblhau dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt, fel adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau a ffeiliau cwrs.

I gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon mae'n rhaid bod gennych gymhwyster Peirianneg lefel 2 perthnasol, neu gymhwyster cyfwerth. Dylai fod gennych ddyfarniad Asesydd Galwedigaethol a dyfarniad Dilysydd hefyd (neu fod yn fodlon gweithio tuag atynt os cewch eich penodi). Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn amgylchedd dysgu . Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi a'ch bod yn gwybod am feysydd llafur a chyrff dyfarnu cymwysterau perthnasol. Mae'n hanfodol fod gennych brofiad o raglenni hyfforddi a datblygu, a dylai fod gennych brofiad o weithio yn y diwydiant Peirianneg.

Byddwch yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office a Google Docs. Dylech fod yn gallu asesu canlyniadau dysgu a chyflawniadau dysgwyr a sefydlu perthnasau gweithio effeithiol. Dylai fod gennych ymagwedd greadigol, arloesol, a llawn dychymyg at eich gwaith hefyd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 27/09/2019

Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer unrhyw swydd os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau. Byddwn yn argymell i chi gwblhau'r cais cyn gynted â phosibl os hoffech gael eich ystyried.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/87825222

Similar jobs

Similar jobs