Work Based Assessor in Agriculture

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
02 Sep 2019
Closes
26 Sep 2019
Ref
1234049902
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Work Based Assessor in Agriculture

Deeside

Part time 0.6 Permanent, 29.6 hours per week.

Salary £25,642 - £28,898 per annum, pro rata based on a salary assessment and relevant experience

At Coleg Cambria we are now looking for an Assessor in Agriculture to join the team at our Deeside site.

As an Assessor in Agriculture, you will be required to assess Level 2 and level 3 Work Based Agriculture to include Livestock, Mixed farming, Crop Production and Poultry Production. Conducting Training Needs Analysis for candidates in the workplace, you will enrol students on appropriate courses and provide coaching, mentoring and learning opportunities.

Assessing candidate portfolios and presenting completed portfolios for internal verification, you will monitor the candidate's progress towards their qualification and give them constructive feedback, helping them to build a portfolio of evidence.

In order to be considered for this role, you must have experience and competence within the Agricultural sector. We welcome applications from those with a background in horticulture as well as agriculture.

You must also have or be willing to work towards an Assessor qualification and hold a professionally relevant qualification at Level 3 as a minimum. With an outgoing and positive personality and strong team working skills, you will be able to demonstrate a commitment to the maintenance and development of quality standards and have acceptable levels of Maths and Literacy, particularly verbal and numerical reasoning.

You need to be self-motivated, have good organisational skills and time management, including the ability to carry out administrative tasks to support the role. The expectation of the role is to manage your time around the learners and work in a flexible manner supporting different shift patterns.

Candidates must hold a valid driving licence and have access to own transport.

Those who have experience of liaising with managers in industry and commerce and who are confident working directly with external verifiers and awarding bodies will be of distinct advantage.

The ability to speak Welsh is highly desirable

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Coleg Cambria reserve the right to close this vacancy early, should we receive a high volume of applications.

Asesydd Amaethyddiaeth

Glannau Dyfrdwy

Rhan-amser 0.6 Parhaol, 29.6 awr yr wythnos.

Cyflog £25,642 - £28,898 y flwyddyn, pro-rata yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Rydym yn chwilio am Asesydd Amaethyddiaeth i ymuno â'n tîm ar safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria.

Fel Asesydd Amaethyddiaeth, bydd gofyn i chi asesu Amaethyddiaeth Lefel 2 a Lefel 3 yn y gwaith, i gynnwys Da Byw, Ffermio Cymysg, Cynhyrchu Cnydau a Chynhyrchu Dofednod.

Gan ddadansoddi anghenion hyfforddiant ymgeiswyr yn y gweithle, byddwch yn cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau addas ac yn darparu cyfleoedd annog, mentora a dysgu.

Byddwch yn asesu portffolios ymgeiswyr ac yn cyflwyno'r rhai sydd wedi'u cwblhau i'w dilysu'n fewnol. Byddwch hefyd yn monitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a'u helpu i lunio portffolio o dystiolaeth.

Dylai fod gennych chi gymhwysedd a phrofiad o weithio yn y sector amaethyddol er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Rydym yn croesawu ymgeiswyr gyda chefndir Garddwriaeth yn ogystal â chefndir Amaethyddol.

Dylai fod gennych o leiaf gymhwyster proffesiynol lefel 3 cysylltiedig, yn ogystal â chymhwyster asesydd, neu fod yn fodlon gweithio tuag at hynny. Bydd gennych bersonoliaeth glên a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm. Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a gwella safonau ansawdd hefyd. Bydd gennych lefel dderbyniol o Fathemateg a Llythrennedd ac yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Bydd gofyn i chi fod yn hunanysgogol, gyda sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda'r swydd. Yn y swydd hon, disgwylir i chi drefnu eich amser o amgylch y dysgwyr a gweithio'n hyblyg i gynorthwyo gyda threfniadau gwahanol shifftiau.

Mae'n hanfodol fod gennych chi drwydded yrru ddilys a'ch cludiant eich hun.

Byddai'n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder i weithio'n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Byddai'n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Rydym yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr ar gyfer y swydd hon yn gynnar, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/87595436

Similar jobs

Similar jobs