Estates and Facilities Apprenticeship

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
14 Aug 2019
Closes
13 Sep 2019
Ref
1227645110
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Estates and Facilities Apprenticeship

Location: Deeside Site

Salary Minimum Wage -Up to 18 Months

Cambria Apprenticeships - Real Skills. Real Training

Do you want to develop your skills and grow your ambition?

We are now looking for an apprentice within our Estates and Facilities team based at our Deeside site.

Our apprenticeships are a brilliant way to start your career and provide an exciting opportunity to gain 'hands on experience' in the workplace. You will discover what you're good at, passionate about and have lots of opportunities to grow and develop your skills.

As a Cambria Apprentice, you will join our other apprentices on our tailored enrichment programme, whilst obtaining recognised qualifications and gaining valuable skills and work experience to give you the best possible preparation for your future career. You will become part of a community of apprentices all sharing their experiences and learning and supporting each other every step of the way.

Whether joining us from school, college or just looking for a career change, you'll be building a career that delivers you real skills and training from day one.

In addition, we are recognised as an 'Excellent' College and offer a very competitive benefits package.

Further enrichment activities and training opportunities may be offered in line with college needs and will enhance your knowledge and skills.

About You

To be considered for the Estates and Facilities Apprenticeship, you will the ability to demonstrate excellent communication skills is essential for these roles. You should also be competent in the use of IT equipment and have examples of working in a team.

The ability to speak Welsh is desirable for this role

And in return

By undertaking the Cambria Apprenticeship Programme, you will achieve the following;

* A relevant vocational qualification

* Essential skills

* Employability skills

* Vocational related qualifications (as appropriate)

Prentisiaeth Gweinyddiaeth

Lleoliad: Safle Glannau Dyfrdwy

Cyflog: Isafswm cyflog - Hyd at 18 mis

Prentisiaethau Cambria - Sgiliau go iawn. Hyfforddiant go iaw n

Ydych chi eisiau datblygu eich sgiliau a chynyddu eich uchelgais?

Rydym yn chwilio am brentis i weithio yn ein tîm Ystadau a Chyfleusterau ar safle Glannau Dyfrdwy.

Mae angen rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Mae ein prentisiaethau yn ffordd wych o ddechrau eich gyrfa, ac maent gyfle cyffrous i chi ennill profiad ymarferol yn y gweithle. Byddwch yn darganfod beth allwch chi ei wneud yn dda, yr hyn rydych chi'n angerddol amdano, a byddwch yn cael llawer o gyfleoedd i feithrin eich sgiliau.

Fel Prentis Cambria, byddwch yn ymuno â'n prentisiaid eraill ar ein rhaglen gyfoethogi benodol i chi, wrth ennill cymwysterau cydnabyddedig ac ennill sgiliau a phrofiad gwaith gwerthfawr i roi'r paratoad gorau posib i chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol. Byddwch yn dod yn aelod o gymuned o brentisiaid a fydd i gyd yn rhannu eu profiadau a'u dysgu, ac yn helpu ei gilydd bob cam o'r ffordd.

P'un ai eich bod ymuno â ni o'r ysgol, coleg neu ddim ond yn ystyried newid gyrfa, byddwch yn creu gyrfa sy'n rhoi sgiliau a hyfforddiant go iawn i chi o'r diwrnod cyntaf un.

Yn ogystal â hynny, rydym yn cael ein cydnabod fel Coleg 'Rhagorol' hefyd ac rydym yn cynnig pecyn buddion cystadleuol iawn.

Efallai cewch gynnig gweithgareddau cyfoethogi a chyfleoedd hyfforddi ychwanegol, yn unol ag anghenion y coleg ac a fydd yn gwella eich gwybodaeth a'ch sgiliau.

Amdanoch Chi

I gael eich ystyried ar gyfer y Brentisiaeth Ystadau a Chyfleusterau, mae'n hanfodol bod gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog. Dylech hefyd fod yn gallu defnyddio offer TG yn hyderus, a bod gennych enghreifftiau o weithio mewn tîm.

Mae medru siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ac mi gewch chi

Gyflawni'r canlynol drwy ddilyn Rhaglen Prentisiaethau Cambria:

* Cymhwyster galwedigaethol perthnasol

* Sgiliau hanfodol

* Sgiliau cyflogadwyedd

* Cymwysterau sy'n gysylltiedig â galwedigaeth (fel y bo'n briodol)

Similar jobs

Similar jobs