Technical Training Officer Fabrication and Welding

Recruiter
Coleg Cambria
Location
UK
Salary
Competitive
Posted
19 Aug 2019
Closes
23 Aug 2019
Ref
1228374697
Sector
Engineering
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Technical Training Officer-Fabrication and Welding

Deeside

Full time, Permanent

Salary £23,626 to £39,401, based on salary assessment and relevant experience

At Coleg Cambria, we have an exciting opportunity for a technical training officer to join the team in Fabrication and Welding within the Engineering department on our Deeside site.

In your new role, you will be responsible for delivering practical workshops and technical training to the students who are studying on the Fabrication and Welding programme.

Delivering appropriate training and related education programmes, including assessment and verification, you must monitor candidates' progress towards qualifications, providing them with constructive feedback and adapt appropriate learning support materials aligned to individual learner needs.

Contributing towards the evaluation and development of new course material, you must assist in the recruitment and interviewing of students, participate in the marketing, planning, assessment and evaluation of course provision and liaise with student sponsors and employers when necessary.

You will also be responsible for preparing learning materials, workplaces and workstations and assist with the completion of agreed deadlines and documentation such as course reviews, course analysis documentation and course files.

To be considered for this role, you must have a relevant Engineering qualification at Level 3 or equivalent. You should also possess a Vocational Assessor Award and a Verifier award (or be willing to work towards these if appointed). With an awareness of the importance of quality standards within a learning environment, you should demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and knowledge of relevant syllabuses and awarding bodies. Experience in the delivery of training and development programmes is essential and you should have a background within the Engineering Industry.

The successful candidate will be a competent user of MS Office and Google Docs. You also need to be able to assess the outcomes of learning and learner achievements and establish effective working relationships and have a creative, innovative and imaginative approach to your work.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date 29/08/2019

Swyddog Hyfforddiant Technegol - Gwneuthuro a Weldio

Glannau Dyfrdwy

Llawn amser, Parhaol

Cyflog £23,626 to £39,401, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Yng Ngholeg Cambria, mae gennym gyfle cyffrous i swyddog hyfforddiant technegol ymuno â'r tîm Gwneuthuro a Weldio yn yr Adran Beirianneg a Cherbydau Modur ar ein safle Glannau Dyfrdwy.

Yn eich swydd newydd, byddwch yn gyfrifol am gyflwyno gweithdai ymarferol a hyfforddiant technegol i'r myfyrwyr sy'n astudio rhaglen Gwneuthuro a Weldio.

Byddwch yn cyflwyno rhaglenni hyfforddiant a rhaglenni addysg cysylltiedig addas, gan gynnwys asesu a dilysu ac mae'n rhaid i chi fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau. Byddwch yn rhoi adborth adeiladol iddynt ac yn addasu deunyddiau cymorth dysgu priodol yn unol ag anghenion dysgwyr unigol.

Gan gyfrannu at werthuso a datblygu deunyddiau newydd cyrsiau, rhaid i chi gynorthwyo wrth recriwtio a chyfweld myfyrwyr, cymryd rhan mewn marchnata, cynllunio, asesu a gwerthuso darpariaeth cyrsiau, a chysylltu â noddwyr a chyflogwyr myfyrwyr pan fo angen.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am baratoi deunyddiau dysgu, gweithleoedd a gweithfannau, a chynorthwyo i gwblhau dogfennau i derfynau amser y cytunwyd arnynt fel adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau a ffeiliau cwrs.

Rhaid i chi gael cymhwyster Peirianneg perthnasol ar Lefel 3 neu gymhwyster cyfwerth i gael eich ystyried ar gyfer y swydd hon. Dylai fod gennych ddyfarniad Asesydd Galwedigaethol a dyfarniad Dilysydd (neu'n fodlon gweithio tuag atynt os cewch eich penodi). Byddwch yn gwybod am bwysigrwydd safonau ansawdd mewn amgylchedd dysgu. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi a gwybodaeth am feysydd llafur a chyrff dyfarnu perthnasol. Mae'n hanfodol fod gennych brofiad o raglenni hyfforddi a datblygu, a dylai fod gennych brofiad yn y diwydiant Peirianneg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu defnyddio MS Office a Google Docs. Mae angen i chi hefyd allu asesu canlyniadau dysgu a chyflawniadau dysgwyr a sefydlu perthnasau gweithio effeithiol. Mae angen arnoch chi agwedd greadigol, arloesol, a llawn dychymyg at eich gwaith hefyd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 29/08/2019

Similar jobs

Similar jobs