EHE (Elective Home Educated) Co-ordinator

Recruiter
CAREER CHOICES DEWIS GYRFA LTD.
Location
Roath, UK
Salary
Competitive
Posted
20 Aug 2019
Closes
22 Aug 2019
Ref
1237054672
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government. We deliver a remit set by Welsh Ministers and provide the all-age, independent, impartial and bilingual Careers Information, Advice and Guidance (CIAG) service in Wales. We as a nation thrive when we champion diversity and ; Organisations with a diverse workforce make better decisions, are more creative, are stronger, overall happier, and of course - it's the right thing to ; Diversity and inclusion can be transformative, contributing to the delivery of excellent public services, enabling continued improvements in what we do for the people of ; We are committed to having a workforce that at all job grades, is representative of the citizens we serve. We are recruiting an EHE (Elective Home Educated) Co-ordinator. Salary £22371-£23931 Excellent terms and conditions This is a full-time post with funding secured for 2 years . Base: Dependent on the successful applicant's location . There has been a steady increase in the number of young people who are elective home educated over the last six years. We are recruiting for this new and exciting role as part of a project that has been commissioned by the Welsh ; The two main aims of the project are to establish a consistent approach to working with the 22 Local Authorities and to track and gather destination data for those EHE young people once they are post ; Having a designated EHE coordinator will enable Careers Wales to provide a consistent service offer to EHE young people and their families across Wales, making sure that they have access to relevant ; The EHE coordinator will establish relationships with EHE networking groups across Wales and ensure that information is disseminated via these groups If you want to be part of an exciting new project that will offer support to EHE young people and their families, then please get in ; Applications for part time working are welcomed. Applicants should be educated to A level standard and possess a QCF4 or ; The full job description, application form and Welsh Language Assessment form (if you are a Welsh speaker and could deliver your duties through the medium of Welsh) are available at Completed applications should be returned to by 9am on 21/08/19. The selection process will take the form of a panel interview which will take place on 2 nd September ; Please note that we do not accept CV applications. Applications in Welsh or English are ; An application made in Welsh will not be treated less favourably than an application made in English. No job applicant will receive a less favourable treatment on the grounds of age, disability, gender and transgender status, race and ethnicity, religion and belief (including no belief), marriage or civil partnership status, economic status or sexual ; We aim to promote an environment that is free from all forms of discrimination, and that treats people fairly with dignity and ; This commitment starts at recruitment and is carried through all or employment practices, and ultimately to our work - supporting and improving the lives of the people of Wales Is-gwmni ym mherchnogaeth lwyr Llywodraeth Cymru yw Career Choices Dewis Gyrfa Cyf. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennir gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd sy'n annibynnol, diduedd a dwyieithog i bobl o bob oed yng Nghymru. Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a ; Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw - ac, wrth gwrs, dyna'r peth cywir i'w wneud. Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni'n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy'n gynrychioliadol o'r dinasyddion rydyn ni'n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo'u gradd. Rydym yn recriwtio cydlynydd EHE (addysg ddewisol yn y cartref). Cyflog £22371-£ 23931 Telerau ac amodau rhagorol Mae hon yn swydd llawn amser gyda chyllid wedi ' i sicrhau am 2 flynedd. Lleoliad: yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus. Bu cynnydd cyson yn nifer y bobl ifanc sy ' n derbyn addysg ddewisol yn y cartref dros y chwe blynedd diwethaf. Rydym yn recriwtio ar gyfer y rôl newydd a chyffrous hon fel rhan o brosiect sydd wedi ' i gomisiynu gan Lywodraeth ; Dau brif nod y prosiect yw sefydlu dull cyson o weithio gyda ' r 22 Awdurdod Lleol a thracio a chasglu data hynt y bobl ifanc hynny pan fyddant yn cyrraedd oedran ô ; Bydd cael cydgysylltydd EHE dynodedig yn galluogi Gyrfa Cymru i ddarparu gwasanaeth cyson i bobl ifanc a ' u teuluoedd ledled Cymru, gan sicrhau bod adnoddau perthnasol ar gael ; Bydd y cydlynydd EHE yn sefydlu perthynas â grwpiau rhwydweithio EHE ledled Cymru ac yn sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei lledaenu drwy ' r grwpiau hyn Os ydych am fod yn rhan o brosiect newydd cyffrous a fydd yn cynnig cymorth i bobl ifanc EHE a ' u teuluoedd, yna cysylltwch â ; Croesewir ceisiadau am weithio ' n rhan-amser. Dylai ymgeiswyr gael eu haddysgu hyd at safon uwch a meddu ar QCF4 neu ; Mae ' r swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a ffurflen asesu ' r Gymraeg (os ydych yn siaradwr Cymraeg ac fe allech gyflawni eich dyletswyddau drwy gyfrwng y Gymraeg) ar gael yn Dylid dychwelyd ceisiadau wedi ' u cwblhau i erbyn 9am ar 21/08/19. Bydd y broses ddethol yn cael ei chynnal ar ffurf cyfweliad panel a gynhelir ar 2 Medi 2019. Nodwch os gwelwch yn dda nad ydym yn derbyn ceisiadau CV. Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg. Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oedran, anabledd, rhyw a statws trawsrywiol, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (gan gynnwys dim credo), priodas neu statws partneriaeth sifil, statws economaidd neu gyfeiriadedd rhywiol . Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy ' n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy ' n trin pobl yn deg ag urddas a pharch. Mae ' r ymrwymiad hwn yn dechrau ar recriwtio ac yn cael ei gyflawni drwy ' r holl arferion gwaith neu gyflogaeth, ac yn y pen draw i ' n gwaith - cefnogi a gwella

Similar jobs

Similar jobs