Cydlynydd Gwasanaethau Canolbarth Cymru

Recruiter
Versus Arthritis
Location
UK
Salary
Competitive
Posted
12 Aug 2019
Closes
14 Aug 2019
Ref
1233080481
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lleoliad: Gweithio o'ch cartref yng Nghanolbarth Cymru
Oriau: Rhan amser, 21 awr yr wythnos
Cyflog: £24,000 y flwyddyn pro rata + Lwfans Gweithio o'ch Cartref £390 y flwyddyn + Buddion
Cytundeb: Parhaol
Dyddiad cau: Hanner nos ar Awst y 26ain 2019

Lawr lwytho'r disgrifiad swydd a manyleb person

Crynodeb

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Gwasanaethau i weithio gyda'n tîm gwasanaethau brwdfrydig (staff a gwirfoddolwyr) sy'n cynnig gwasanaethau cefnogi a gweithgareddau o safon i bobl sy'n byw gydag arthritis. Mae'r tîm yn helpu'r bobl gydag arthritis i gymryd mwy o reolaeth dros eu cyflwr a gwneud penderfyniadau cadarnhaol a gwybodus ynghylch byw gydag arthritis.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweld eu gwaith ac yn mynd ato, yn meddu ar sgiliau trefnu cadarn, yn meddu ar brofiad helaeth yn cefnogi gwirfoddolwyr ac yn meddu ar y gallu i weithio gyda dim ond ychydig o oruchwyliaeth.

Mae'r blynyddoedd nesaf yn gyfle unigryw inni fynd ati yn fwy effeithiol i ofalu ein bod yn effeithio'n gadarnhaol ar fywydau'r rheiny sy'n byw gydag arthritis ledled Cymru a Phrydain. Fe fydd gan bawb sy'n gweithio inni ran annatod a phwysig yn ein gwaith trawsnewid.

Mae hwn yn gyfle cyffrous ichi adael eich hôl ar elusen ddynamig sy'n esblygu.

Mwy am y swydd

Gan gydweithio gydag ein timau gwasanaethau presennol, byddwch yn helpu i siapio a chynnig gweithgareddau, cefnogaeth i gyfoedion a gwasanaethau hunan-reoli ar gyfer pobl sy'n byw gydag arthritis yng Nghanolbarth Cymru.

Byddwch yn gyfrifol am ffurfio perthnasau cadarn a chadarnhaol gyda'n gwirfoddolwyr gwerthfawr a mawr eu parch, canghennau a grwpiau a'r gymuned ehangach gan gynnwys y sector gwirfoddol a statudol.

Prif nod y swydd fydd cydlynu gweithgareddau yng nghanolbarth Cymru ar gyfer misoedd terfynol y prosiect Cadw'n Heini gydag Arthritis , wedi'i ariannu gan Gronfa Gymunedol Cymru y Loteri Genedlaethol.

Byddwch yn cydweithio'n agos gyda thimau ehangach er mwyn adnabod, recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr sydd â phrofiad personol o fyw gydag arthritis. Bydd modd ichi fynd ati mewn ffyrdd confensiynol a mwy arloesol i recriwtio gwirfoddolwyr er mwyn inni fedru datblygu timau gwirfoddolwyr cymwys a chynaliadwy gall greu effaith parhaus ar fywydau pobl gydag arthritis yn eu hardal.

Prif Ofynion

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn rhywun sy'n meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu gwych, sy'n medru arwain ac ysgogi pobl ac sy'n meddu ar y canlynol
  • Profiad o recriwtio, hyfforddi, goruchwylio a chefnogi gwirfoddolwyr gyda chyflyrau iechyd hirdymor
  • Dealltwriaeth o gefnogaeth i gyfoedion a chysyniadau hunan-reolaeth
  • Profiad amlwg o ddatblygu a rheoli perthnasau gyda chymunedau amrywiol
  • Sgiliau trefnu ardderchog, gyda'r gallu i strwythuro'ch diwrnodau a rheoli blaenoriaethau pwysig
  • Cymhelliant, gyda'r gallu i weithio ar eich menter eich hun a bod yn barod i addasu i newidiadau.

Mae hon yn swydd rhan amser lle bydd disgwyl ichi weithio o'ch cartref a ledled y rhanbarth. Bydd gofyn ichi deithio llawer felly bydd angen ichi feddu ar gerbyd. O bryd i'w gilydd, bydd gofyn ichi deithio i gyfarfodydd tîm ac er mwyn gweithio'n lle Cydlynwyr Gwasanaeth eraill.

Sut i geisio

I geisio, mae'n RHAID ichi gyflwyno:??
  1. Ffurflen gais wedi'i chwblhau (Word XXKB), yn dangos yn amlwg sut rydych yn bodloni'r prif ofynion a chymhwyseddau wedi'u crybwyll yn y disgrifiad swydd a manyleb person
  2. Cofiwch roi gwybod inni lle bu ichi weld yr hysbyseb yma am y swydd hon os gwelwch yn dda

E-bostiwch eich cais wedi'i chwblhau erbyn hanner nos ar ddydd Sul Awst y 26ain 2019

Cyfweliadau

Dyddiad disgwyliedig y cyfweliadau: Medi'r 4ydd 2019 yng Ng Caerdydd

Amdanom ni

Mae arthritis yn achosi poen, blinder a theimlad o fod ar wahân i 10 miliwn o bobl yn y DU bob dydd. Gall amharu ar allu i weithio, ein perthynas a chael effaith ar ein hannibyniaeth. Dydyn ni ddim yn derbyn hyn.

Versus Arthritis ydym ni. Rydym ni'n wirfoddolwyr, yn bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd, yn ymchwilwyr ac yn ffrindiau sy'n gwneud popeth gallwn ni i frwydro yn erbyn arthritis. Rydym ni'n estyn allan at bawb gyda'r wybodaeth a'r gefnogaeth sydd ei angen, yn ariannu gwaith ymchwil hollbwysig ac yn newid sut mae ein cymdeithas yn meddwl am arthritis. Gyda'n gilydd, byddwn ni'n parhau i redeg, ymchwilio, dylanwadu, gwirfoddoli, hysbysebu, sgwrsio, pobi, gwrando. Fyddwn ni ddim yn rhoi'r gorau iddi nes byddwn ni'n gwybod nad oes unrhyw un sy'n gorfod dioddef y boen, blinder a theimlad o fod ar wahân o achos arthritis.

Ymunwch gyda ni a defnyddiwch eich sgiliau, gwybodaeth, angerdd ac egni i'n helpu ni i herio arthritis.

Darllenwch fwy am ein gwaith, gweithio gyda ni ac ein gwasanaethau.

Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn elusen gofrestredig, rhif: 207711 ac yn Yr Alban rhif: SC041156

Similar jobs

Similar jobs