Lecturer in Health,Social & Child Care-School Links / Darlithyd

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Llanbedr Dyffryn Clwyd, UK
Salary
Competitive
Posted
17 Aug 2019
Closes
22 Aug 2019
Ref
1222682019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Health,Social & Child Care-School Links

Part Time, Fixed Term, 10 hours per week - Llysfasi site

£23,626-£39,401 per annum, pro rata, based on skills and a salary assessment

Darlithydd mewn Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant - Cyswllt Ysgolion

Rhan-amser, Cyfnod Penodol, 10 awr yr wythnos - Safle Llysfasi

£23,626-£39,401 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar sgiliau ac asesiad cyflog

Here are Coleg Cambria we are looking for someone who can deliver Health & Social & Childcare to students on our school links programme, based on our Llysfasi site. You will be required to deliver on the BTEC and new GCSE course, and also deliver Health & Childcare at Level 2. Experience of teaching at GCSE Level would be a great advantage to this role, as well as knowledge of current legislation within the sector.

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am unigolyn sy'n gallu cyflwyno cyrsiau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant i fyfyrwyr ar ein rhaglen cyswllt ysgolion, ar ein safle Llysfasi. Bydd gofyn i chi gyflwyno'r cwrs BTEC a'r cwrs TGAU newydd, a chyflwyno Iechyd a Gofal Plant Lefel 2 hefyd. Byddai profiad o addysgu ar Lefel TGAU yn fantais fawr ar gyfer y swydd hon, yn ogystal â gwybod am ddeddfwriaeth bresennol y sector.

In your new role as a lecturer, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis and student reports.

Yn eich swydd newydd fel darlithydd, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen hefyd. Mae'n ofynnol eich bod yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

You will hold a Level 4 qualification in a relevant subject area. You will also be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

Bydd gennych gymhwyster Lefel 4 mewn maes pwnc perthnasol. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut byddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Dylech fod yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, and ideally have experience of using Google Docs. You also need to be able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o ddefnyddio Google Docs hefyd. Dylech fod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi hefyd. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

The ability to speak fluent Welsh is desirable. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing date: 11/08/2019 - Coleg Cambria reserves the right to close this vacancy early, should we receive a high volume of applicants.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau:11/08/2019 - Mae Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer y swydd hon os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

Similar jobs

Similar jobs