Finance Officer

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Porthmadog, UK
Salary
Competitive
Posted
26 Jul 2019
Closes
01 Aug 2019
Ref
1185705460
Sector
Charity
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Finance Officer
National Park Offices, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a bilingual Finance Officer to join our dedicated team and support the smooth running of our Finance function.

The Benefits

- Salary of £22,021 - £23,836 per annum
- Support the financial health of a leading organisation
- Work from offices based in one of the UK's most beautiful sites
- Join a welcoming and supportive environment

The Role

As our Finance Officer, you will support the day-to-day running of our Finance function.

As part of a team of four, you will:

- Process income transactions and ensure that records are accurate
- Complete bank reconciliations and monthly VAT returns
- Manage debtor invoices
- Review monthly travel expense claims
- Help with end of year accounts activities

About You

To join us as our Finance Officer, you will need:

- Experience in a finance role, and ideally an AAT qualification
- Experience with IT-based accounting systems, ideally Exchequer
- Proficiency with Outlook, Word and Excel
- Fluency in both Welsh and English
- The ability to deal with matters in a discrete and diplomatic manner

We'd like to hear from you if you've worked as a Finance Officer, Finance Clerk, Accounts Clerk, Finance Administrator, Accounts Administrator, Accounts Co-ordinator of Accounts Officer.

The closing date for applications is 10am on the 28th June 2019.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you're looking to take on an exciting, new challenge as a Finance Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Swyddog Cyllid
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym bellach yn chwilio am Swyddog Cyllid dwyieithog i ymuno â'n tîm ymroddedig a chefnogi rhedeg ein swyddogaeth Cyllid yn llyfn.

Y Buddion

- Cyflog o £ 22,021 - £ 23,836 y flwyddyn
- Cefnogi iechyd ariannol sefydliad blaenllaw
- Gweithio o swyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol

Y Rôl

Fel ein Swyddog Cyllid, byddwch yn cefnogi rhedeg ein swyddogaeth Cyllid o ddydd i ddydd.

Fel rhan o dîm o bedwar, byddwch yn:

- Prosesu trafodion incwm a sicrhau bod cofnodion yn gywir
- Cwblhau cysoniadau banc a ffurflenni TAW misol
- Rheoli anfonebau dyledwyr
- Adolygu hawliadau treuliau teithio misol
- Cynorthwyo gyda gweithgareddau cyfrifon diwedd blwyddyn

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel ein Swyddog Cyllid, bydd angen:

- Profiad mewn rôl gyllid, ac yn ddelfrydol cymhwyster AAT
- Profiad gyda systemau cyfrifyddu seiliedig ar SG, yn ddelfrydol Exchequer
- Hyfedredd gydag Outlook, Word ac Excel
- Rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Y gallu i ddelio â materion mewn modd diplomyddol a gyda disgresiwn

Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Swyddog Cyllid, Clerc Cyllid, Clerc Cyfrifon, Gweinyddwr Cyllid, Gweinyddwr Cyfrifon, Cydlynydd Cyfrifon y Swyddog Cyfrifon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10yb ar 28 Mehefin 2019.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n bwriadu ymgymryd â her gyffrous, newydd fel Swyddog Cyllid, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.

Similar jobs

Similar jobs