Lecturer in Health & Social Care/Darlithydd Iechyd a Gofal Cymd

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
12 Jul 2019
Closes
01 Aug 2019
Ref
1206370740
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Health & Social Care

Various Full time, Part time and hourly paid contracts

Deeside & Yale Sites

£23,626-£39,401 per annum, pro rata, based on skills and a salary assessment

Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Contractau amrywiol a delir fesul awr, rhan-amser, a llawn amser

Safleoedd Glannau Dyfrdwy ac Iâl

£23,626-£39,401 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar sgiliau ac asesiad cyflog

We are looking for people who have a background in either the Health and Social Care Sector, who are now looking to pass their knowledge on to the next generation. Sector knowledge is crucial to this role, as we need people who have in-depth knowledge, who can share their experiences gained within the workplace.

Rydym yn chwilio am bobl sydd â chefndir yn y sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol, sydd bellach yn chwilio am gyfle i drosglwyddo eu gwybodaeth i'r genhedlaeth nesaf. Mae gwybodaeth am y sector yn hanfodol i'r swydd hon, gan fod arnom angen pobl sydd â gwybodaeth fanwl sy'n gallu rhannu eu profiad o'r gweithle.

In your new role as a lecturer, you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. You will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis and student reports.

Yn eich swydd newydd fel darlithydd, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen hefyd. Mae'n ofynnol eich bod yn cwblhau a chynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

You will hold a level 4/degree in Health & Social Care/Nursing, a teaching/training qualification and have a track record of successful delivery of health & social care programmes up to Level 3. A registered nursing qualification is desirable. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

Bydd gennych gymhwyster lefel 4/gradd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol/Nyrsio, a chymhwyster addysgu/hyfforddi yn ogystal â hanes o gyflwyno rhaglenni iechyd a gofal cymdeithasol hyd at Lefel 3 yn llwyddiannus. Byddai'n ddymunol petai gennych gymhwyster nyrsio cofrestredig. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut fyddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, and ideally have experience of using Google Docs. You also need to be able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o ddefnyddio Google Docs. Dylech fod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi hefyd. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Similar jobs

Similar jobs