Lecturer in Art and design

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, UK
Salary
Competitive
Posted
15 Jul 2019
Closes
25 Jul 2019
Ref
1209300711
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Art and Design - Yale, Wrexham

Salary £23,626 - £39,401 per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

18.5 Hours per week - Fixed Term

Darlithydd Celf a Dylunio - Iâl

Cyflog £23,626 - £39,401y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

18.5 awr yr wythnos - Cyfnod Penodol

We now have an exciting opportunity for a Lecturer in Art and Design to join the team on our Yale Campus, on a part time basis. In this role you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work and liaising with awarding bodies.

Mae gennym gyfle cyffrous i Ddarlithydd Celf a Dylunio ymuno â'r tîm ar ein safle Iâl yn rhan amser. Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau.

We are looking for someone who is trained to at least Degree level who has studied Art & Design with a 3D design/sculpture specialism, and has proficient skills in 3D CAD packages (PC and MAC). You will also need to have good knowledge of Laser cutting and associated software (Illustrator /Photoshop) and be able to deliver and teach across Levels 1-3 vocational Art & Design courses.

Rydym yn chwilio am rywun sydd wedi derbyn hyfforddiant hyd at lefel gradd ac sydd wedi astuio celf a dylunio gan arbenigo mewn dylunio 3D/Cerflunio ac sy'n gallu defnyddio rhaglenni CAD 3D (CP a MAC) Dylai fod gennych wybodaeth dda am dorri gyda laser a meddalwedd cysylltiedig (illustrator a Photshop) a dylech allu cyflwyno a dysgu cyrsiau galwedigaethol Celf a Dylunio Lefelau 1-3 i gyd.

The successful candidate will ideally have a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407, however, this is not essential for this role. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

Yn ddelfrydol bydd gennych gymhwyster dysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407, ond nid yw hyn yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol eich hun a sut fyddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, and ideally have experience of using Google Docs. You also need to be able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o ddefnyddio Google Docs Dylech fod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi hefyd. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

The ability to speak fluent Welsh is desirable. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position. Coleg Cambria reserve the right to close this vacancy early, should we receive a high volume of applications.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Rydym yn cadw'r hawl i gau'r rhestr ymgeiswyr yn gynnar ar gyfer y swydd, os byddwn yn derbyn nifer fawr o geisiadau.

Similar jobs

Similar jobs