Lecturer in Health, Social Care and Childcare

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham, UK
Salary
Competitive
Posted
14 Jun 2019
Closes
19 Jun 2019
Ref
1181085949
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Health & Social Care

Yale

Salary £23,626 - £39,401 per annum, based on a salary assessment and relevant experience

Permanent, Full Time

Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff. We are easily accessible from North Wales, Wirral, Cheshire and Merseyside, and are rated as being 'officially excellent'

We now have an exciting opportunity for a Lecturer in Health and Social Care to join the team at our Yale Campus. In this role you will be responsible for performing scheduled teaching, preparing learning materials, marking students work, liaising with awarding bodies and exam invigilation as required. The ideal candidate will have a background in Health and experience of working in the Health Sector.

In your role as personal tutor, you will also be providing invaluable educational support and guidance for students and liaise with parents as necessary. You must complete and produce agreed documentation such as attendance reports, schemes of work, course review, course analysis and student reports.

The successful candidate will hold a Level 4 qualification in Health & Social Care and possess a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. You will be able to demonstrate an understanding of current developments within your own specialist area and ways of keeping up to date with such developments, and should have knowledge of the broad range of learning needs and how to support these within a learning environment.

In addition, it is essential that you are proficient in MS Office, and ideally have experience of using Google Docs. You also need to be able to navigate the Internet and Intranets. With excellent communication and interpersonal skills, you will be a strong team player and will display energy and enthusiasm in the learning environment.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Darlithydd - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Iâl

Cyflog £23,626 - £39,401 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff. Mae'n hawdd cyrraedd y coleg o Ogledd Cymru, Cilgwri, Sir Gaer a Glannau Merswy a chawsom ein dyfarnu yn 'rhagorol yn swyddogol'.

Dyma gyfle cyffrous i Ddarlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymuno â'n tîm ar safle Iâl. Yn y swydd hon, byddwch yn gyfrifol am addysgu yn ôl yr amserlen, paratoi deunyddiau dysgu, marcio gwaith myfyrwyr, cysylltu â chyrff dyfarnu cymwysterau a goruchwylio arholiadau yn ôl y galw. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir yn y maes Iechyd a phrofiad o weithio yn y Sector Iechyd

Yn eich gwaith fel tiwtor personol, byddwch yn rhoi cymorth ac arweiniad addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr ac yn cysylltu â rhieni yn ôl yr angen. Mae'n ofynnol eich bod yn cwblhau ac yn cynhyrchu dogfennau y cytunwyd arnynt, fel adroddiadau presenoldeb, cynlluniau gwaith, adolygiadau cyrsiau, dogfennau dadansoddi cyrsiau ac adroddiadau myfyrwyr.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster Lefel 4 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a chymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Byddwch yn gallu dangos eich bod yn deall y datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun a sut fyddwch yn sicrhau bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau hyn. Byddwch hefyd yn gwybod am yr ystod eang o anghenion dysgu a sut i gynorthwyo gyda'r anghenion hynny mewn amgylchedd dysgu.

Mae'n hanfodol eich bod hefyd yn gallu defnyddio rhaglenni MS Office, ac yn ddelfrydol bydd gennych brofiad o ddefnyddio Google Docs. Dylech fod yn gallu defnyddio'r rhyngrwyd a mewnrwydi hefyd. Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Byddai'n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/86877622

Similar jobs

Similar jobs