Finance Officer

Recruiter
Snowdonia National Park Authority
Location
Porthmadog, UK
Salary
Competitive
Posted
20 May 2019
Closes
28 May 2019
Ref
1150481528
Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Finance Officer
National Park Offices, Penrhyndeudraeth

About Us

Snowdonia National Park Authority protects the natural beauty, wildlife and cultural heritage of Snowdonia National Park. Covering 823 miles of diverse landscape, the Park is home to over 26,000 people, the highest mountain in England and Wales and the largest natural lake in Wales.

We are now looking for a bilingual Finance Officer to join our dedicated team and support the smooth running of our Finance function.

The Benefits

- Salary of £26,999 - £30,507 per annum
- Support the financial health of a leading organisation
- Work from offices based in one of the UK's most beautiful sites
- Join a welcoming and supportive environment

The Role

As a Finance Officer, you will support the day-to-day running of our Finance function.

Joining a team of three, you will:

- Oversee and motivate a Finance Assistant
- Manage the treasury
- Supervise payment activities
- Help to prepare the annual final accounts
- Maintain and develop the financial information system

About You

To join us as our Finance Officer, you will need:

- Experience in a finance role, and ideally an AAT qualification
- Previous experience of supervising staff
- Experience with IT-based accounting systems, ideally Exchequer
- Proficiency with Outlook, Word and Excel
- Fluency in both Welsh and English
- The ability to deal with matters in a discrete and diplomatic manner

We'd like to hear from you if you've worked as a Finance Officer, Senior Finance Clerk, Accounts Officer, Senior Accounts Clerk, Accounts Supervisor or Finance Team Leader.

Webrecruit and Snowdonia National Park Authority are equal opportunities employers, value diversity and are strongly committed to providing equal employment opportunities for all employees and all applicants for employment.

So, if you're looking to take on an exciting, new challenge as a Finance Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

Welsh Version

Swyddog Cyllid
Swyddfeydd y Parc Cenedlaethol, Penrhyndeudraeth

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gwarchod harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Yn cwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Rydym bellach yn chwilio am Swyddog Cyllid dwyieithog i ymuno â'n tîm ymroddedig a chefnogi rhedeg ein swyddogaeth Cyllid yn llyfn.

Y Buddion

- Cyflog o £ 26,999 - £ 30,507 y flwyddyn
- Cefnogi iechyd ariannol sefydliad blaenllaw
- Gweithio o swyddfeydd sydd wedi'u lleoli yn un o safleoedd harddaf y DU
- Ymunwch ag amgylchedd croesawgar a chefnogol

Y Rôl

Fel Swyddog Cyllid, byddwch yn cefnogi rhedeg ein swyddogaeth Cyllid o ddydd i ddydd.

Yn ymuno â thîm o dri, byddwch yn:

- Goruchwylio ac ysgogi Cynorthwy-ydd Cyllid
- Rheoli'r trysorlys
- Goruchwylio gweithgareddau talu
- Helpu i baratoi'r cyfrifon terfynol blynyddol
- Cynnal a datblygu'r system gwybodaeth ariannol

Amdanat ti

I ymuno â ni fel ein Swyddog Cyllid, bydd angen:

- Profiad mewn rôl gyllid, ac yn ddelfrydol cymhwyster AAT
- Profiad blaenorol o oruchwylio staff
- Profiad gyda systemau cyfrifyddu seiliedig ar TG, yn ddelfrydol 'Exchequer'
- Hyfedredd gydag Outlook, Word ac Excel
- Rhuglder yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Y gallu i ddelio â materion mewn modd arwahanol a diplomyddol

Hoffem glywed gennych os ydych chi wedi gweithio fel Swyddog Cyllid, Uwch Glerc Cyllid, Swyddog Cyfrifon, Uwch Glerc Cyfrifon, Goruchwyliwr Cyfrifon neu Arweinydd Tîm Cyllid.

Mae Webrecruit ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyflogwyr cyfle cyfartal, yn gwerthfawrogi amrywiaeth ac wedi ymrwymo'n gryf i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth cyfartal i bob gweithiwr a phob ymgeisydd am gyflogaeth.

Felly, os ydych chi'n bwriadu ymgymryd â her gyffrous, newydd fel Swyddog Cyllid, gwnewch gais drwy'r botwm a ddangosir. Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Y gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yw gwasanaethau Asiantaeth Cyflogaeth.

Similar jobs

Similar jobs