Lecturer in Electronics and Electrical Engineering / Darlithydd

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside, UK
Salary
Competitive
Posted
20 May 2019
Closes
27 May 2019
Ref
1147847214
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Electronics and Electrical Engineering

Deeside

Part time 18.5 hours per week

Salary £23,626 - £39,401per annum, pro rata, based on a salary assessment and relevant experience

Darlithydd mewn Electroneg a Pheirianneg Drydanol

Glannau Dyfrdwy

Rhan amser 18.5 awr yr wythnos

Cyflog £23,626 - £39,401 y flwyddyn, pro rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses. Conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf y DU sy'n cyflogi dros 1450 o staff mewn dros bum campws. Wedi'i leoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, gan gynnig hygyrchedd hawdd o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Mersi a Swydd Gaer.

Here at our Deeside campus, we are now looking to appoint a Lecturer in Electronics and Electrical Engineering. In your role as Lecturer, you will also provide invaluable educational guidance, support and counselling for all students as well as complete and produce the agreed deadlines documentation such as; registers, schemes of learning, records of work, course review, course analysis documentation, student reports and absence reports.

Yma ar gampws Glannau Dyfrdwy, rydym am benodi Darlithydd mewn Electroneg a Pheirianneg Drydanol. Yn eich rôl fel Darlithydd, byddwch hefyd yn darparu arweiniad addysgol amhrisiadwy, cefnogaeth a chwnsela i bob myfyriwr yn ogystal â chwblhau a chynhyrchu'r dogfennau terfynau amser cytunedig fel; cofrestrau, cynlluniau dysgu, cofnodion gwaith, adolygu cyrsiau, dogfennaeth dadansoddi cyrsiau, adroddiadau myfyrwyr ac adroddiadau absenoldeb.

You will need the following skills/experience:
 • Be able to deliver a range of subjects on level 2 to 5 and possibly 6 courses. We deliver a wide range of full time, part time and work based learning programmes from level 1 (BTEC) to 6 (Degree) in Electrical and Electronics Engineering.
 • Have excellent Electrical and Electronic Engineering skills and knowledge to be able to teach on apprenticeship and full time programmes.
 • Be able to use modern technology in order to facilitate learning.
 • Have a genuine interest in teaching skills and knowledge to ensure all learners aspire to achieve their full potential.
 • Hold a degree in Electronics or Electrical engineering
 • Ideally you will hold a teaching qualification such as Cert Ed, PGCE or C&G 7407. However, you may be able to work towards a teaching qualification as part of your probationary period whilst employed.
 • An assessor qualification is desirable but not essential. The successful candidate will be expected to work towards an assessor qualification as part of the probationary period whilst employed.

In return for your hard work, you will receive an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounted gym membership, a contribution towards professional course fees and much more!

Bydd angen y sgiliau / profiad canlynol:
 • Gallu cyflwyno amrywiaeth o bynciau ar gyrsiau lefel 2 i 5 ac o bosibl 6. Rydym yn darparu ystod eang o raglenni llawn amser a rhan amser a dysgu seiliedig ar waith o lefel 1 (BTEC) i 6 (Gradd) mewn Peirianneg Drydanol ac Electroneg.
 • Gyda sgiliau a gwybodaeth Peirianneg Electronig ac Electronig ardderchog i allu addysgu ar brentisiaethau a rhaglenni amser llawn.
 • Gallu defnyddio technoleg fodern er mwyn hwyluso dysgu.
 • Bod â diddordeb gwirioneddol mewn sgiliau addysgu a gwybodaeth i sicrhau bod pob dysgwr yn anelu at gyflawni ei botensial llawn.
 • Meddu ar radd mewn Peirianneg Electroneg neu Drydanol
 • Yn ddelfrydol, bydd gennych gymhwyster addysgu fel Tystysgrif Addysg, TAR neu C&G 7407. Fodd bynnag, efallai y gallwch weithio tuag at gymhwyster addysgu fel rhan o'ch cyfnod prawf tra'ch bod yn gyflogedig.
 • Mae cymhwyster aseswr yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol. Bydd disgwyl i'r ymgeisydd llwyddiannus weithio tuag at gymhwyster asesydd fel rhan o'r cyfnod prawf tra byddwch yn gweithio.

Yn gyfnewid am eich gwaith called, fyddech yn derbyn cynllun pensiwn rhagorol, gwyliau hael, talebau gofal plant trwy gynllun aberthu cyflog, aelodaeth ratach i ystafelloedd ffitrwydd cyfraniad tuag at daliadau cyrsiau proffesiynol a llawer rhagor.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

Closing Date: 06/06/2019

Byddai medru siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 06/06/2019

This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/86399376

Similar jobs

Similar jobs