Learning Assistant / Cynorthwydd Dysgu

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Deeside
Posted
16 May 2019
Closes
21 May 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Role title: Learning Assistant
Location: Northop, Yale, Deeside and Bersham.
Working hours: Permanent part time (30 Hours a week over 35 weeks)
Salary: £17,661 - £18,109 pro rata based on a salary assessment and relevant experience

Teitl rôl: Cynorthwydd Dysgu
Lleoliad: Llaneurgain, Iâl, Glannau Dyfrdwy a Bersham.
Oriau gwaith: Parhaol rhan-amser (30 awr yr wythnos dros 35 wythnos)
Cyflog: £ 17,661 - £ 18,109 pro rata yn seiliedig ar gyflog a phrofiad perthnasol

We are seeking someone driven and passionate to join our learning support team. The right candidate will join our enthusiastic workforce which aims to provide the best experience for each learner. There are a number of roles throughout the college to start at the end of August ready for the new academic year.

Rydym yn chwilio am rywun Penderfynnol ac angerddol i ymuno â'n tîm cymorth dysgu. Bydd yr ymgeisydd iawn yn ymuno â'n gweithlu brwdfrydig gyda'r nod o ddarparu'r profiad gorau i bob dysgwr.

WHAT WE'RE LOOKING FOR

 • Someone who is dedicated and enthusiastic about education and helping young people achieve that 'eureka!' moment.
 • Someone patient who will guide their students in their studies and help them to fulfil their potential.
 • A pro-active, self-motivated, team player, with excellent communication and interpersonal skills.
 • Someone who is able to deal with all levels of staff and students and respond to change in a positive manner.
 • Someone educated to GCSE standard in English and Maths in C or above and have experience of working with people with additional needs.
 • Someone with respect for the Welsh culture and language. The ability to speak Welsh is highly desirable.

BETH RYDYM YN EDRYCH AM

 • Rhywun sy'n ymroddedig ac yn frwdfrydig am addysg ac yn helpu pobl ifanc i gyflawni'r 'foment eureka!'.
 • Unigolyn amyneddgar a fydd yn arwain eu myfyrwyr yn eu hastudiaethau ac yn eu helpu i gyflawni eu potensial.
 • Chwaraewr tîm rhagweithiol, hunan-gymhellol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol.
 • Rhywun sy'n gallu delio â phob lefel o staff a myfyrwyr ac ymateb i newid mewn modd cadarnhaol.
 • Rhywun sydd wedi'i addysgu i safon TGAU mewn Saesneg a Mathemateg mewn C neu uwch ac sydd â phrofiad o weithio gyda phobl ag anghenion ychwanegol.
 • Rhywun â pharch at y diwylliant a'r iaith Gymraeg. Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.

JOB PURPOSE:

  To ensure our students thrive and enjoy college life. You will provide support to students with a range of additional needs.Assist on college organised external visits and outreach centres when required.Submit records detailing support provision for learners, to the Additional Support Coordinator.Liaise with the Additional Support Coordinator, Study Skills Tutor and teaching staff to maximise the student's potential.

PWRPAS SWYDD:

 • Sicrhau bod ein myfyrwyr yn ffynnu ac yn mwynhau bywyd coleg. Byddwch yn darparu cefnogaeth i fyfyrwyr ag ystod o anghenion ychwanegol.
 • Cynorthwyo ar y coleg i drefnu ymweliadau allanol a chanolfannau allgymorth pan fo angen.
 • Cyflwyno cofnodion yn manylu ar y ddarpariaeth gymorth i ddysgwyr, i'r Cydlynydd Cefnogaeth Ychwanegol.
 • Cysylltu â'r Cydlynydd Cymorth Ychwanegol, y Tiwtor Sgiliau Astudio a'r staff addysgu i wneud y gorau o botensial y myfyriwr.

WHAT WE'LL GIVE YOU IN RETURN

 • An excellent pension scheme
 • Generous annual leave entitlement
 • Salary sacrifice childcare vouchers
 • A range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees,
 • Discounted gym membership and much more!

BETH YDYM YN RHOI I CHI

 • Cynllun pensiwn rhagorol
 • Hawl gwyliau blynyddol hael
 • Talebau aberthu gofal plant
 • Amrywiaeth o gyrsiau nos coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 tuag at ffioedd cwrs proffesiynol,
 • Gostyngiad mewn aelodaeth campfa a llawer mwy!

Coleg Cambria is positioned on the border of North East Wales, the college offers world-class facilities including a Centre of Excellence for Engineering, 1,000 acre farm and animal care centre. Notable successes in 2016 included the opening of the new 6th Form Centre and University Centre at Deeside site and new major estate developments at Bersham and Northop.

Mae Coleg Cambria wedi ei leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru. Mae'r coleg yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg, fferm 1,000 erw a chanolfan gofal anifeiliaid. Mae ei lwyddiannau nodedig yn 2016 yn cynnwys agor y Ganolfan Chweched Dosbarth a Chanolfan Prifysgol newydd yng Nglannau Dyfrdwy a datblygiadau mawr o ran ystadau newydd ar safleoedd Ffordd y Bers a Llaneurgain.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd

The assessment day for the vacancy will be held on the 5th of June 2019

Cynhelir y diwrnod asesu ar gyfer yr ased ar 5ed Mehefin 2019

Closing date: 30/05/2019 Dyddiad cae: 30/05/2019


This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/86502837

Similar jobs

Similar jobs