Lecturer in Agriculture / Darlithydd Amaethyddiaeth

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Llysfasi
Posted
16 May 2019
Closes
19 May 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Lecturer in Agriculture Llysfasi, Ruthin Permanent, Full Time £23,626 - £39,401 per annum , based on a salary assessment and relevant experience. Coleg Cambria is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff on over five sites, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire. We are looking for a self-confident and creative individual to join our dynamic teaching team as a Lecturer in Agriculture at our Llysfasi site in Ruthin on full time permanent basis Displaying energy and enthusiasm and with an awareness of the importance of quality standards within education, you will plan, prepare and deliver scheduled teaching. You will be organised and experienced in course administration and, acting as a personal tutor, you will provide educational guidance and support for all students. You will be qualified to at least Level 5 in a relevant subject area and possess a Teaching Qualification ( Cert Ed, PGCE, C&G 7407) With knowledge and experience of working within the commercial agricultural industry, ideally with a business management specialism and an understanding of current developments within your own specialist area, you will be able to identify, interpret and apply specific knowledge to practice and be a dedicated team player who can establish effective working relationships. In return for your hard work, you will receive an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounted gym membership, a contribution towards professional course fees and much more! The ability to speak fluent Welsh is essential. A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council. Closing Date: 04/06/2019 Darlithydd Amaethyddiaeth Llysfasi, Rhuthun £23,626 - £39,401 y flwyddyn , yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol Swydd achlysurol a delir fesul awr Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer. Rydym yn chwilio am unigolyn hunanhyderus a chreadigol i ymuno â'n tîm addysgu egnïol fel Darlithydd Amaethyddiaeth ar ein safle Llysfasi ger Rhuthun, ar sail achlysurol a delir fesul awr. Gan ddangos egni a brwdfrydedd gan wybod am bwysigrwydd ansawdd safonau mewn addysg, byddwch yn cynllunio, paratoi a darparu addysgu yn ôl yr amserlen. Byddwch yn drefnus gyda phrofiad mewn gweinyddu cyrsiau, ac yn eich rôl fel tiwtor personol, byddwch yn cynnig arweiniad a chymorth addysgol i bob myfyriwr. Byddwch yn gymwys i Lefel 5 o leiaf mewn maes pwnc perthnasol ac yn meddu ar Gymhwyster Addysgu ( Tystysgrif Addysg Uwch, TAR, C&G 7407) Bydd gennych gymhwyster hyd at o leiaf Lefel 5 mewn maes pwnc Amaethyddiaeth a chymhwyster dysgu, neu eich bod yn fodlon gweithio tuag at hynny. Bydd gennych wybodaeth am y diwydiant amaethyddol masnachol a phrofiad o weithio ynddo, ac yn ddelfrydol bydd gennych arbenigedd mewn rheoli busnes amaethyddol ac yn gallu dangos eich bod yn deall datblygiadau cyfredol yn eich maes arbenigol chi eich hun. Byddwch yn gallu adnabod, dehongli a chymhwyso gwybodaeth benodol i'w chyflwyno a bod yn aelod ymroddedig o dîm sy'n gallu meithrin perthnaseddau gwaith effeithiol. Yn gyfnewid am eich gwaith caled, byddwch yn derbyn cynllun pensiwn rhagorol, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant aberthu cyflog, aelodaeth gampfa ostyngol, cyfraniad tuag at ffioedd cyrsiau proffesiynol a llawer mwy! Mae'n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl. Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda'r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd. Dyddiad Cau: 04/06/2019

Similar jobs

Similar jobs