Gymnastics Coach

Recruiter
GLL
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
19 Apr 2019
Closes
24 Apr 2019
Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
GLL, the UK's largest leisure facilities provider and one of the first and largest leisure social enterprises, is looking for Gymnastics Coaches based at Fairwater Leisure Centre in Cardiff, Wales for our lessons and courses for children and adults.

Gymnastics is a key area of focus and investment for us. So far this year, we've invested £1k into our gymnastics facilities and equipment and there is much more investment to come. We're a key player in 212 Olympic legacy and in turn, our gymnastics courses are more popular than ever. With over 3 training facilities, including three impressive, sought-after purpose built gymnastics training units, we teach gymnastics to over 5, children and trampoline to over 1,5. Although we're proud that our courses are so popular and have waiting lists for people to join, our aim is to get as many people off of those waiting lists and into lessons - and that's where you come in.

The fact that you're passionate about gymnastics is an understatement. You'll live and breathe gymnastics and want to share that passion with your pupils and colleagues alike. A good all-rounder, you'll also specialise in any of a number of disciplines that we teach such as men's and women's artistic, rhythmic, trampoline and acrobatic. You'll be able to teach all groups from young children to adults and all abilities from those who enjoy gymnastics as a hobby to our elite pupils and medal winners.

You'll thrive on seeing others develop and as your courses and lessons will be your own to lead and plan, you'll influence their success and growth. Ensuring the lessons are enjoyable, you'll be able to think on your feet and be creative with the facilities around you, still making sure that your pupils are constantly observed and kept safe. Due to our size and scale, there will be plenty of hours available for you to coach and the bigger our courses get, the more opportunity there will be to further develop your career with us. We invest in our people as well as our facilities and we aim to upskill and progress people throughout their time with us.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:


Pension schemes
Discounted membership at our leisure centres
Career pathways
Ongoing training and development to help you to be the best


If you have the passion and skills for this role, apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL, sef darparwr cyfleusterau hamdden mwyaf y DU ac un o’r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf, yn chwilio am Hyfforddwyr Gymnasteg a leolir yn Canolfan Hamdden y Tyllgoed yn Caerdydd er mwyn dysgu gwersi a chyrsiau i blant ac oedolion. Mae gymnasteg yn faes allweddol yr ydym ni’n canolbwyntio arno ac yn buddsoddi ynddo. Hyd yn hyn eleni, rydym wedi buddsoddi £1k yn ein cyfleusterau a’n hoffer gymnasteg ac mae llawer mwy i’w fuddsoddi eto. Rydym yn rhan allweddol o waddol Gemau Olympaidd 212 ac o ganlyniad, mae ein cyrsiau gymnasteg yn fwy poblogaidd nag erioed. Gyda mwy na 3 o gyfleusterau hyfforddi, gan gynnwys tair uned drawiadol wedi’u hadeiladu’n bwrpasol ar gyfer gymnasteg ac sy’n boblogaidd iawn, rydym ni’n addysgu gymnasteg i fwy na 5, o blant ac yn rhoi gwersi trampolîn i fwy na 1,5. Er ein bod ni’n falch bod ein cyrsiau mor boblogaidd a bod gennym ni restrau aros i bobl ymuno, ein nod yw cael cymaint o bobl ag sy’n bosibl oddi ar y rhestrau aros hynny ac i gymryd rhan mewn gwersi - dyna yw eich cyfraniad chi.

Mae’r ffaith eich bod chi’n angerddol dros gymnasteg yn ddweud cynnil. Bydd disgwyl i chi fod yn byw ac yn bod ym myd gymnasteg ac eisiau rhannu’r angerdd hwnnw â’ch disgyblion a’ch cydweithwyr fel ei gilydd. Yn unigolyn amryddawn tu hwnt, byddwch chi hefyd yn arbenigo mewn nifer o ddisgyblaethau yr ydym ni’n eu haddysgu, megis dosbarthiadau artistig, rhythmig, trampolîn ac acrobatig ar gyfer dynion a menywod. Byddwch chi’n gallu addysgu pob grwp gan gynnwys plant ac oedolion o bob gallu, o’r rhai hynny sy’n mwynhau gymnasteg fel hobi i’n disgyblion elit sy’n ennill medalau.

Byddwch chi’n ffynnu ar weld eraill yn datblygu a chan mai chi fydd yn gyfrifol am arwain a chynllunio eich cyrsiau a’ch gwersi eich hun, byddwch chi’n dylanwadu ar eu llwyddiant a’u datblygiad. Er mwyn sicrhau bod y disgyblion yn mwynhau’r gwersi, byddwch chi’n gallu byrfyfyrio a bod yn greadigol â’r cyfleusterau o’ch cwmpas, a gwneud yn siwr eich bod chi’n goruchwylio eich disgyblion yn gyson ac yn sicrhau eu bod nhw’n ddiogel. Oherwydd ein maint a’n graddfa, bydd digonedd o oriau ar gael i chi hyfforddi a pho fwyaf fydd ein cyrsiau’n tyfu, y mwyaf o gyfleoedd fydd ar gael i chi ddatblygu eich gyrfa ymhellach gyda ni. Rydym ni’n buddsoddi yn ein pobl yn ogystal â’n cyfleusterau ac rydym ni’n bwriadu gwella sgiliau a datblygu pobl drwy gydol eu hamser gyda ni.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddiannau y byddech yn eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:


Cynlluniau Pensiwn
Aelodaeth ar ostyngiad yn ein canolfannau hamdden
Llwybrau gyrfa
Hyfforddiant a datblygiad parhaus i’ch helpu i sicrhau mai chi yw’r gorau


Os oes gennych awch a’r sgiliau addas ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr.

Mae’r holl gyfraddau tâl yn amodol ar sgiliau, profiad, cymwysterau, oedran a lleoliad.

Amdanom ni

GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Similar jobs

Similar jobs