Active Kids Club Assistant

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
18 Apr 2019
Closes
04 May 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Coleg Cambria is positioned on the border of North East Wales. The college offers world-class facilities including a Centre of Excellence for Engineering, 1,000 acre farm and animal care centre. Notable successes in 2016 included the opening of the new 6th Form Centre and University Centre at Deeside site and new major estate developments at Bersham Road and Northop sites.

We currently have an exciting opportunity for Active Kids Club assistants to coach and supervise the children in our Active Kids Club sessions, during the holidays.

As Active Kids Club Assistant, you will be responsible for the supervision of children aged between four and fourteen, ensuring the safety and wellbeing of Children in your care at all times.

You will assist and liaise with the Club Supervisor regarding the development and organisation of the activities programme throughout the duration of the scheme whilst welcoming children and supporting them throughout the day. Maintaining a suitable level of discipline at all times, you must ensure all children receive support in terms of day to day routines and that any accidents and incidents are recorded and reported to the Supervisor.

In order to be successful in this role, candidates must possess a Level 2 qualification in Sports Coaching or Play work and have experience of working with four to fourteen year olds. You’ll need to have recent, relevant experience of coaching within a sporting environment and ideally hold a current First Aid certificate. Candidates who have the ability to speak Welsh and hold a current Food Hygiene Certificate are highly desirable as are those who have an understanding of Quality Assurance Systems.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 15/05/2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Cymhorthydd Clwb Plant Heini

Safle Glannau Dyfrdwy

£10.58 yr awr

Swydd achlysurol, a delir fesul awr

Mae Coleg Cambria ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru ac mae’n cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf gan gynnwys Canolfan Rhagoriaeth Peirianneg, fferm 1,000 erw a Chanolfan Gofal Anifeiliaid. Ymysg llwyddiannau nodedig 2016 roedd agor Canolfan 6ed Dosbarth newydd a Chanolfan y Brifysgol ar safle Glannau Dyfrdwy a datblygiadau mawr newydd ar safleoedd Ffordd y Bers a Llaneurgain.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous i gymorthyddion hyfforddi a goruchwylio plant yn sesiynau ein Clwb Plant Heini yn ystod y gwyliau.

Fel Cynorthwyydd Clwb Plant Heini, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio plant 4-14 oed, gan sicrhau diogelwch a lles y plant sydd dan eich gofal bob amser.

Byddwch yn cynorthwyo ac yn cysylltu â Goruchwyliwr y Clwb ynghylch creu a threfnu'r rhaglen weithgareddau drwy gydol cyfnod y cynllun, wrth groesawu plant a'u cynorthwyo trwy’r dydd. Gan gadw lefel ddisgyblaeth addas bob amser, bydd rhaid i chi sicrhau bod pob plentyn yn derbyn cymorth gyda threfnau bob dydd a’ch bod yn cofnodi ac yn rhoi gwybod i’r goruchwyliwr am unrhyw ddamweiniau a digwyddiadau.

I lwyddo yn y swydd hon, mae’n rhaid bod gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Hyfforddi Chwaraeon neu Waith Chwarae a bod â phrofiad o weithio gyda phlant 4-14 oed. Bydd angen i chi gael profiad diweddar, perthnasol o hyfforddi mewn amgylchedd chwaraeon ac yn ddelfrydol, bydd gennych dystysgrif Cymorth Cyntaf gyfredol. Byddai’n dra dymunol petaech yn medru siarad Cymraeg, bod gennych Dystysgrif Hylendid a’ch bod yn deall Systemau Sicrhau Ansawdd hefyd.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 15/05/2019

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs