Invigilator

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
09 Mar 2019
Closes
31 Mar 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1600 staff in over six campuses, all conveniently located across the Cheshire / North Wales border.

As Invigilator, you must facilitate the physical examination sittings by conducting them according to the instructions of various Awarding Bodies. You must carefully observe the students during their examinations to prevent any malpractice – this includes both paper based exams and online assessments. You should have the confidence to address an exam hall of approx. 450 candidates.

With a minimum of 4 GCSE’s (or equivalent) at grade C or above (including English), the successful candidate will have a basic competence in ICT and be able to access and compose an email. Capable of meeting deadlines and handling pressure, you will have a quality focused approach and be resilient in order to cope with a range of difficult situations. You will be prepared to work flexibly in order to support the variable arrangements associated with examinations and demonstrate a commitment to being available during the months of January, May and June. You should be capable of handling confidential information. The ability to speak Welsh is desirable.

Candidates who have experience within the teaching and examination environment are highly desirable (but not essential) as are those who are trained in tests or examinations administration.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 29th March 2019

Please be aware that Coleg Cambria reserve the right to close any vacancy earlier then the listed date if we have received a high level of applications. We would recommend that if you do wish to be considered that you complete the application as promptly as possible.

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Goruchwyliwr

Lleoliad - Glannau Dyfrdwy

Cyflog £10.12 yr awr

Swydd achlysurol, a delir fesul awr

Efallai bydd angen teithio i safleoedd Llaneurgain, Llysfasi ac Iâl (Wrecsam).

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1600 o staff ar 6 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus ar ffin Gogledd Cymru / Swydd Gaer.

Fel goruchwyliwr, bydd rhaid i chi hwyluso cynnal arholiadau yn unol â chyfarwyddiadau’r gwahanol gyrff dyfarnu. Bydd rhaid i chi wylio’r myfyrwyr yn ofalus yn ystod eu harholiadau i atal unrhyw gamarfer – bydd hyn yn cynnwys arholiadau ateb ar bapur ac asesiadau ar-lein. Dylai fod gennych yr hyder i annerch neuadd arholiadau gyda thua 450 ymgeisydd yno.

Bydd gennych o leiaf 4 TGAU gradd C neu’n uwch (gan gynnwys Saesneg), neu gymwysterau cyfwerth. Bydd gennych sgiliau sylfaenol mewn TGCh a byddwch yn gallu agor ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Byddwch yn gallu cwrdd â therfynau amser a gallu delio â phwysau. Bydd gennych ymagwedd sy'n canolbwyntio ar ansawdd a bod yn gadarn er mwyn dod i ben â nifer o sefyllfaoedd anodd gwahanol. Byddwch yn barod i weithio’n hyblyg er mwyn cynorthwyo’r trefniadau amrywiol sy’n gysylltiedig ag arholiadau, ac yn gallu dangos ymrwymiad i fod ar gael yn ystod misoedd Ionawr, Mai a Mehefin. Dylech allu trin gwybodaeth gyfrinachol. Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddai’n ddymunol iawn petai gan ymgeiswyr brofiad o amgylchfyd dysgu ac arholiadau (ond nid yw hyn yn hanfodol) a byddai yr un mor ddymunol cael ymgeiswyr sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn gweinyddu profion neu arholiadau.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 29 Mawrth 2019

Yddwch yn ymwybodol bod Coleg Cambria yn cadw'r hawl i gau unrhyw swydd yn gynharach na'r dyddiad a restrir os ydym wedi derbyn lefel uchel o geisiadau. Fe fyddem yn argymell, os hoffech chi gael eich ystyried, eich bod chi'n cwblhau'r cais mor fuan â phosib.

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs