Social Media & Digital Communications Executive

Recruiter
Morgan Hunt UK Limited
Location
Grangetown
Posted
17 Feb 2019
Closes
13 Mar 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Cyfryngau Cymdeithasol a Gweithrediaeth Cyfathrebu Digidol
£ 25,000 y flwyddyn
Bae Caerdydd

Ydych chi eisiau rôl newydd mewn amgylchedd diddorol a chyffrous?

Mae Morgan Hunt yn falch iawn o fod yn gweithio gyda'r sefydliad hwn unwaith eto i recriwtio am y swydd uchod.
Byddwch yn gyfrifol am bob sianel Cyfryngau Cymdeithasol sy'n datblygu ac yn creu cynnwys diddorol a deniadol ar gyfer gwaith daearol y sefydliad. Byddwch yn defnyddio offer amserlennu a phlygio i gynllunio cynnwys o flaen llaw, yn ogystal â chynnal presenoldeb cyfryngau cymdeithasol rhagweithiol a gweledol.

Bydd y cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys
* Presenoldeb cyfryngau cymdeithasol o ddydd i ddydd
* Cydlynu'r amserlen gyfathrebu ar-lein
* Partnerio gyda thimau eraill i sicrhau negeseuon ar-lein priodol, a chysondeb negeseuon.
* Cynhyrchu cynnwys fideo a sain (sy'n cynnwys lluniau ysgrifenedig, ffotograffig, sain a fideo)
* Darparu hyfforddiant ac arbenigedd mewn cyfryngau cymdeithasol a sianelau digidol i unigolion, grwpiau a rhaglenni'n anffurfiol ac mewn cyfarfodydd grwp ffurfiol.

Byddwch yn dod i'r rôl
* Set a phrofiad sgiliau profedig a sgiliau arddangos.
* Mewn gwybodaeth fanwl a gwybodaeth broffesiynol am bob sianel cyfryngau cymdeithasol
* Profiad o ddarparu hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol
* Photoshop, Final Cut neu becynnau meddalwedd eraill
* Defnyddio offer dadansoddol gan gynnwys dadansoddiadau google a metrigau eraill i werthuso a darparu adroddiadau rheolaidd ar effeithiolrwydd gweithgaredd cyfathrebu digidol gan y sefydliad.

Os hoffech wybod mwy am y rôl gyffrous hon, a sut y byddwch chi'n gallu helpu i wella canlyniadau iechyd a gofal yng Nghymru, cysylltwch â Robb Norton ar , neu e-bostiwch

Social Media and Digital Communications Executive
£25.000 per annum
Cardiff Bay

Do you want a brand-new role in an exciting and buzzing environment?

Morgan Hunt are delighted to be working with this organisation once again to recruit for the above position.

You will be responsible for all Social Media channels developing and creating interesting and engaging content for the ground-breaking work of the organisation. You will use scheduling tools and plug-ins to plan content in advance, as well as maintain a proactive and visual social media presence.

Key responsibilities will include
* Day to day social media presence
* Co-ordinate the online communications schedule
* Partnering with other teams to ensure appropriate online messaging, and consistency of messaging.
* Generating video and audio content (which includes written, photographic, audio and video)
* Provide training and expertise in social media and digital channels to individual, groups and programmes informally and in formal group meetings.

You will bring to the role
* A proven skill set and experience and demonstrational skills.
* In depth knowledge and professional knowledge of all social media channels
* Experience of providing social media training
* Photoshop, Final Cut or other software packages
* Use of analytics tools including google analytics and other metrics to evaluate and provide regular reports of the effectiveness of digital communication activity by the organisation.

If you would like to know more about this exciting role, and how you will be able to assist in improving health and care outcomes in Wales, then please get in touch with Robb Norton on , or email

Morgan Hunt is a multi award winning Employment Business for interim, contract and temporary recruitment and acts as an Employment Agency in relation to permanent vacancies. Morgan Hunt is an equal opportunities employer job suitability are assessed on merit in accordance with their skills, qualifications and abilities to perform the relevant duties required in a particular role

Similar jobs

Similar jobs