Nursery Nurse

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
16 Feb 2019
Closes
03 Mar 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Here at Toybox Nursery, we are now looking for a Nursery Nurse to join us on a casual, hourly paid basis.

Within the role, you will assist with all activities associated with the care and development of children, including their general health, welfare, safety and basic physical development. You will act as a keyworker and assist with the organisation, planning and preparation for meals, activities, rest times, cleaning and laundry.

So if you are qualified to NNEB, BTEC or NVQ Level 2/3 in Childcare Studies and have prior experience of working in a childcare establishment, then we want to hear from you!

You’ll have excellent communication and interpersonal skills, show personal drive and self-confidence, and be a strong team player who can work co-operatively with team members of all levels. You will have knowledge of child welfare issues and understand the importance of setting goals and objectives.

Those who hold a basic food hygiene certificate and a first aid certificate would be of distinct advantage, however this is not essential as full training can be provided.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 15/03/2019

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Nyrs Feithrinfa

Glannau Dyfrdwy

Cyflog £10.14 - £10.19 yr awr (£16,900 - £17,000 y flwyddyn pro-rata), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Contract Cyfnod Penodol 12 Mis, a delir fesul awr.

Yma ym Meithrinfa Toybox, rydym yn dymuno penodi Nyrs Feithrinfa i ymuno â ni mewn swydd achlysurol a gaiff ei thalu fesul awr.

Yn y swydd, byddwch yn cynorthwyo gyda’r holl weithgareddau sy’n gysylltiedig â gofal a datblygiad plant, gan gynnwys eu hiechyd cyffredinol, eu lles, diogelwch a’u datblygiad corfforol sylfaenol. Byddwch yn gweithredu fel gweithiwr allweddol, ac yn cynorthwyo â threfnu, cynllunio a pharatoi prydau, gweithgareddau, amseroedd gorffwys, glanhau a golchi dillad.

Felly os oes gennych gymwysterau NNEB, BTEC neu NVQ lefel 2/3 mewn Astudiaethau Plentyndod a phrofiad o weithio mewn sefydliad gofal plant, yna hoffem gael clywed gennych chi!

Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych, agwedd hyblyg tuag at waith, ac yn gallu dangos cymhelliant a hunanhyder, a byddwch yn aelod cadarn o dîm sy’n gallu cydweithio o aelodau tîm o bob lefel. Bydd gennych wybodaeth am faterion lles plant ac yn deall pwysigrwydd gosod nodau ac amcanion.

Byddai’n fantais petai gennych dystysgrif hylendid bwyd a thystysgrif cymorth cyntaf, ond nid yw hynny’n hanfodol oherwydd gallwn roi hyfforddiant llawn.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau mewn ffioedd nifer o gyrsiau gyda’r nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, gostyngiad ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 15/03/2019

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs