Martial Arts Coach

Recruiter
GLL
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
22 Jan 2019
Closes
12 Feb 2019
Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
GLL are looking for a number of experienced Martial Arts Coaches to work at Maindy Leisure Centre in Cardiff, Wales.

Our coaches sit within our junior brands division as the majority of our sports courses we deliver are to children; nationally over 12, children attend our sports courses. We're managing more sports and leisure centres than ever before making us the UK's largest leisure operator. And with nearly 2 sports facilities throughout the UK, including some of the most iconic and sought-after training centres, you'll be sure to find somewhere to match your skills.

Aligning with our mission to get more people, more active, more of the time, your passion for sport and fitness will inspire others at whatever level they're at. You will coach with passion and enthusiasm and your martial arts qualifications will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

Your UKCC level 2 or above qualifications will ensure that you can comfortably deliver high-quality sessions at a variety of levels, abilities and age groups from children through to experienced adults.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:


Pension schemes
Discounted membership at our leisure centres
Career pathways
Ongoing training and development to help you to be the best


If you have the passion and skills for this role, apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL yn chwilio am nifer o Hyfforddwyr Crefft Ymladd profiadol I weithio yng Nghanolfan Maendy yng Nghaerdydd, Cymru. Mae ein hyfforddwyr wedi’u lleoli yn ein hadran brandiau iau gan fod y rhan fwyaf o’r cyrsiau chwaraeon rydym yn eu cynnig i blant; yn genedlaethol mae mwy na 12, o blant yn mynychu ein cyrsiau chwaraeon. Rydym yn rheoli mwy o ganolfannau chwaraeon a hamdden nag erioed sy’n golygu mai ni yw gweithredwr hamdden mwyaf y DU. A chyda bron 2 o gyfleusterau chwaraeon ledled y DU, gan gynnwys rhai o’r canolfannau hyfforddi mwyaf eiconig a nodedig, byddwch yn sicr o ddod o hyd i rywle sy’n cyfateb i’ch sgiliau.

I gyd-fynd â’n hymgais i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif, a hynny’n amlach, bydd eich brwdfrydedd dros chwaraeon a ffitrwydd yn ysbrydoli eraill ar ba lefel bynnag maen nhw. Byddwch yn hyfforddi ag angerdd a brwdfrydedd, a bydd eich cymwysterau crefft ymladd yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol.

Bydd eich cymwysterau UKCC lefel 2 neu uwch yn sicrhau y gallwch gyflwyno sesiynau o safon yn gyfforddus ar sawl lefel, gallu a grŵp oedran, o blant i oedolion profiadol.

Yn gyfnewid, rydyn ni’n cynnig ystod o fanteision y byddech yn eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:


Cynlluniau pensiwn
Aelodaeth am bris is yn ein canolfannau hamdden
Llwybrau gyrfa
Hyfforddiant a datblygu parhaus i’ch helpu i fod y gorau.


Os es gennych awch a’r sgiliau addas ar gyfer y swydd hon, gwnewch gais nawr.

Mae’r cyfraddau cyflog i gyd yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom Ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl.

Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Similar jobs

Similar jobs