Translator

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
20 Jan 2019
Closes
31 Jan 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Are you keen to join an organisation that invests heavily in their people and can offer an extensive range of opportunities for continuous professional development?
If so, then this could be the perfect opportunity for you!
We’re looking for an experienced Translator to join us on a permanent, full time basis. The successful candidate will be able to choose their working location from either of our sites at Wrexham, Northop or Llysfasi.
You will provide a translation service for the College that facilitates the implementation of the College’s Welsh Language Scheme and promotes bilingual teaching, study and administration. You will translate various corporate documents such as; policies, forms, letters, adverts, recruiting information, newsletters, signs, circulars and leaflets from English to Welsh and vice versa and provide a proof reading, editing and checking service for Welsh texts produced by other members of staff. You will also provide advice to staff on translation matters including grammar and terminology and assist and advise on matters relating to the College’s Welsh Language Scheme.
So if you hold a relevant Degree or equivalent professional qualification in an appropriate subject and have experience of translation work, ideally gained in the education sector, then we would love to hear from you!
With well developed ICT skills and the ability to work as part of a team, you will be comfortable working under pressure and be able to respond pro-actively to enquiries and requests.
The ability to speak fluent Welsh is essential.
In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!
A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.
Closing Date: 14/02/2019
About Us
Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales.
This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.
Cyfieithydd
Wrecsam / Llaneurgain / Llysfasi
Cyflog £25,139 - £27,414 y flwyddyn
Parhaol, llawn amser
Ydych chi’n awyddus i ymuno â sefydliad sy’n buddsoddi’n helaeth yn ei weithwyr, ac sy’n gallu cynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus?
Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!
Rydym yn chwilio am gyfieithydd profiadol i ymuno â ni mewn swydd lawn amser, barhaol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dewis pa un o’n safleoedd i weithio ynddo, naill ai Wrecsam, Llaneurgain neu Lysfasi.
Byddwch yn darparu gwasanaeth cyfieithu ar gyfer y coleg sy'n hwyluso gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg y Coleg ac sy’n hyrwyddo addysgu, astudio a gweinyddu’n ddwyieithog. Byddwch yn cyfieithu dogfennau corfforaethol amrywiol fel: polisïau, ffurflenni, llythyrau, hysbysebion, gwybodaeth recriwtio, cylchlythyrau, arwyddion a thaflenni o’r Saesneg i’r Gymraeg ac fel arall. Byddwch yn darparu gwasanaeth darllen proflenni a gwirio testunau Cymraeg a gynhyrchwyd gan aelodau eraill o staff. Byddwch hefyd yn cynghori staff ar faterion cyfieithu, gan gynnwys gramadeg a therminoleg a chynorthwyo a chynghori ar faterion sy'n ymwneud â Chynllun Iaith Gymraeg y Coleg.
Felly, os oes gennych radd berthnasol neu gymhwyster proffesiynol cyfatebol mewn pwnc priodol
a phrofiad o waith cyfieithu, yn y sector addysg yn ddelfrydol, yna byddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych ch!
Gyda sgiliau TGCh da a’r gallu i weithio fel aelod o dîm, byddwch yn gyfforddus yn gweithio dan bwysau ac yn gallu ymateb yn rhagweithiol i ymholiadau a cheisiadau.
Mae’n hanfodol eich bod yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.
Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, gostyngiadau ar nifer o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!
Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.
Dyddiad Cau: 14/02/2019
Amdanom Ni
Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.
Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs