Instructor / Demonstrator in Photography

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
13 Jan 2019
Closes
25 Jan 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Are you passionate about photography and looking for a role where you can share your skills and knowledge with others?

If so, then this could be the perfect opportunity for you!

Here at Coleg Cambria, we are looking for an Instructor / Demonstrator to support the running and delivery of Photography on a range of academic and vocational courses. This is a fixed term contract from 21st January 2019 until 21st June 2019, working part time for 2 days per week.

The Instructor / Demonstrator in Photography will deliver formal practical instruction and demonstration direct to student groups. You will prepare a schedule of practical activities, from information received from course co-ordinators and appropriate lecturers, and assist in monitoring the overall progress of each student; assessing competence and progress in practical activities, attendance, punctuality, discipline, and initiating action as required.

So, if you possess a Degree in Photography (traditional or digital) and have recent and relevant industry experience, then we would be delighted to hear from you.

With excellent communication and interpersonal skills, you will demonstrate an understanding of current developments within the Photography industry and have the ability to assess learners within a practical situation. You’ll need to be self-confident and responsive to the needs of others and display energy and enthusiasm in the learning environment. A PGCE would be advantageous, however this is not essential.

The ability to speak fluent Welsh is desirable.

A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.

About Us

Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

Closing Date: 20 January 2019

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Hyfforddwr / Arddangoswr Ffotograffiaeth

Wrecsam

Cyflog £19,343 - £22,827 y flwyddyn, pro-rata

Contract cyfnod penodol 21/01/19 - 21/06/19, Rhan-amser (0.4 CALl, Dydd Llun a Dydd Gwener)

Ydych chi’n angerddol am ffotograffiaeth ac yn chwilio am swydd lle gallwch chi rannu eich sgiliau a’ch gwybodaeth gydag eraill?

Os felly, gallai’r swydd hon fod yn gyfle perffaith i chi!

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Hyfforddwr / Arddangoswr i gynorthwyo cynnal a chyflwyno ystod o gyrsiau academaidd a galwedigaethol Ffotograffiaeth. Dyma swydd contract cyfnod penodol o 21 Ionawr tan 21 Mehefin, yn gweithio’n rhan-amser am ddeuddydd yr wythnos.

Bydd yr Hyfforddwr / Arddangoswr Ffotograffiaeth yn cyflwyno cyfarwyddyd ymarferol ffurfiol ac yn arddangos yn uniongyrchol i grwpiau o fyfyrwyr. Byddwch yn paratoi amserlen o weithgareddau ymarferol, o wybodaeth a dderbynnir gan gydlynwyr cyrsiau a darlithwyr priodol, ac yn cynorthwyo wrth fonitro cynnydd pob dysgwr; gan asesu cymhwysedd a chynnydd dysgwyr mewn gweithgareddau ymarferol, presenoldeb, prydlondeb, disgyblu a chychwyn gweithredoedd fel y bo’r angen.

Felly, os oes gennych radd mewn Ffotograffiaeth (traddodiadol neu ddigidol) a phrofiad perthnasol yn y diwydiant, yna byddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych.

Gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol gwych, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth o ddatblygiadau cyfredol yn y diwydiant Ffotograffiaeth ac yn gallu asesu dysgwyr mewn sefyllfa ymarferol. Bydd angen i chi fod yn hunan-hyderus ac yn ymatebol i anghenion eraill, yn ogystal â dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchfyd dysgu. Byddai’n fanteisiol petai gennych gymhwyster TAR, ond nid yw hynny’n hanfodol.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 20 Ionawr 2019

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs