Fitness Class Instructor

Recruiter
GLL
Location
Cardiff (Caerdydd)
Posted
12 Jan 2019
Closes
31 Jan 2019
Sector
Healthcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Welsh skills would be desirable

Building on our continued growth, we are now the UKs largest leisure social enterprise and set for even greater success. So, if you have plenty of energy, ambition and expertise, join us as a Fitness Class Instructor and play a key role in the next step of our journey. Bringing ambition to match ours, this is your chance to deliver fitness classes and first class customer service with a leisure sector leader.

From promoting your classes, to preparing equipment and delivering sessions that cater to all ages and abilities, you will make a positive difference to people’s lives. Whether customers come to lose weight or get fitter, your classes will help everyone to build confidence as well as fitness. Your role as Fitness Class Instructor is to make our customers time worthwhile and of course, enjoyable.

Naturally, safety is key. That means we are also looking for a Fitness Class Instructor who can deliver superb classes, all in line with best practice, policies and procedures. As classes are part of a complex timetable, flexibility, punctuality and reliability are just as important things that will come naturally to a Fitness Class Instructor who takes pride in what they do.

A real people person, you will have a flair for putting customers at ease in a leisure centre environment and actively encourage class bookings. As well as a bright personality, we are looking for a 1 day CPR certificate, yoga or Pilates, Aqua Aerobics, Trixter, Zumba, Aerobics, Dance Aerobics, Circuits, Boxercise, TRX, Kettlebells, Legs Bums and Tums, Step and a group cycle qualification.

In return, we offer a range of benefits that you'd expect from the UK's largest leisure provider:


Pension schemes
Discounted membership at our leisure centres
Career pathways
Ongoing training and development to help you to be the best


If you have the passion and skills for this role, apply now.

All pay rates are subject to skills, experience, qualifications and location.

About Us
GLL is the UK’s largest leisure and cultural services provider and one of the first and largest leisure social enterprises. Our aim is to get more people, more active, more of the time whilst making leisure and community facilities accessible and affordable. We partner with local authorities to run leisure centres, swimming pools, libraries, children’s centres, spas, events spaces and world-class sporting venues such as the Copper Box Arena and London Aquatics Centre on the Queen Elizabeth Olympic Park - all under our Better brand. As a not-for-profit organisation, we’re different. Passionate about seeing our communities thrive, we invest back into our facilities, projects and people and are an Investors in People Silver Award employer.

GLL is an equal opportunities employer.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Mae GLL yn chwilio am Hyfforddwyr Dosbarth Ffitrwydd yn Caerdydd. Rydym yn adeiladu ar ein twf parhaus; bellach ni yw menter gymdeithasol hamdden fwyaf y DU, ac rydym ar y ffordd tuag at lwyddiant pellach. Felly os oes gennych lawer o egni, uchelgais ac arbenigedd, ymunwch â ni fel Hyfforddwr Dosbarth Ffitrwydd a byddwch yn rhan allweddol o gam nesaf ein taith. Byddwch mor uchelgeisiol â ni a dyma’ch cyfle i gynnig dosbarthiadau a gwasanaeth cwsmeriaid o'r radd flaenaf gydag arweinydd yn y sector hamdden.

O hyrwyddo’ch dosbarthiadau i baratoi offer a chynnal sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu, byddwch yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl.

P'un ai colli pwysau ynteu godi ffitrwydd yw nod y cwsmer, bydd eich dosbarthiadau’n helpu pawb i fagu hyder yn ogystal â gwella eu ffitrwydd. Eich rôl fel Hyfforddwr Dosbarth Hamdden yw rhoi amser gwerth chweil a mwynhad i'r cwsmeriaid.

Ac wrth gwrs, mae diogelwch yn hollbwysig. Mae hyn yn golygu ein bod yn chwilio am Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd a all gynnal gwersi ardderchog yn unol â’r arfer gorau, polisïau a gweithdrefnau. Gan fod dosbarthiadau yn rhan o amserlen gymhleth, mae bod yn hyblyg, prydlon a dibynadwy hefyd yn bwysig iawn, mae’r rhain yn bethau a ddaw’n naturiol i Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd sy’n ymfalchïo yn ei waith.

Byddwch yn hoff o bobl a bydd gennych ddawn o wneud i gwsmeriaid deimlo’n gyfforddus mewn amgylchedd canolfan hamdden a byddwch yn annog gwersi dosbarth. Yn ogystal â rhywun â chymeriad bywiog, rydym yn chwilio am rywun y mae ganddo dystysgrif cwrs undydd Adfywio Cardio-pwlmonaidd, NVQ Lefel 2 ETM a chymhwyster ioga neu pilates.

Yn gyfnewid, rydym yn cynnig amrywiaeth o fuddion y byddech chi'n eu disgwyl gan ddarparwr hamdden mwyaf y DU:


Cynlluniau pensiwn
Aelodaeth gostyngedig yn ein canolfannau hamdden
Llwybrau gyrfaol
Hyfforddiant a datblygiad parhaus i'ch helpu chi i fod orau


Os yw’r awch a’r sgiliau addas gennych ar gyfer y swydd hon, anfonwch gais nawr.

Mae’r holl gyfraddau cyflog yn dibynnu ar sgiliau, profiad, cymwysterau a lleoliad.

Amdanom ni
GLL yw darparwr gwasanaethau hamdden a diwylliannol mwyaf y DU ac un o'r mentrau cymdeithasol hamdden cyntaf a mwyaf. Ein nod yw gwneud rhagor o bobl yn fwy actif yn amlach a gwneud cyfleusterau hamdden a chymunedol yn hygyrch a fforddiadwy. Rydym yn ffurfio partneriaethau ag awdurdodau lleol i redeg canolfannau hamdden, pyllau nofio, llyfrgelloedd, canolfannau plant, sbâu, lleoliadau digwyddiadau a lleoliadau chwaraeon o safon ryngwladol - megis Copper Box Arena a London Aquatics Centre ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elisabeth - a hyn oll dan ein brand Better. Fel sefydliad nid-er-elw, rydyn ni'n wahanol. Rydym yn angerddol dros weld ein cymunedau’n ffynnu, rydym yn ail-fuddsoddi yn ein cyfleusterau, projectau, pobl ac rydym yn gyflogwr Safon Arian Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae GLL yn gyflogwr Cyfle Cyfartal.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Similar jobs

Similar jobs