Pastoral Coach - Kick Start

Recruiter
Coleg Cambria
Location
Wrexham (Wrecsam)
Posted
12 Jan 2019
Closes
24 Jan 2019
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Here at Coleg Cambria, we are now looking for a Pastoral Coach to join us at our Yale campus working with our ‘Kickstart’ learners on a fixed term contract until 31st August 2019. This role is part time working 37 hours per week over 38 weeks per year.
As our Kickstart Pastoral Coach, you will support students on their learning journey to ensure that they feel safe in college, are happy and successful. Many of our learners face challenges in their lives and you will work with a caseload to support them so they remain engaged in learning. You will carry out regular one to one review meetings, support learners in their online learning programme and use the college’s student monitoring tool to ensure that all students are well tracked as they progress through the college.
So, if you are educated to Degree level or hold a Level 3 qualification in a relevant subject area, then we would love to hear from you! You’ll have experience of working within a learning support environment and have a good understanding of the range of needs of learners at college. An awareness of equal opportunities and diversity issues is a must, as is an awareness of safeguarding issues.
We’d also like you to be pro-active and self-motivated, have excellent communication and interpersonal skills, have effective written literacy skills and be able to connect with young people in both group and one to one situations. You’ll be a strong team player who operates with integrity, in a professional manner, displaying enthusiasm and motivation.
A recognised coaching qualification and experience of working within a youth work setting would be beneficial, however this is not essential.
The ability to speak fluent Welsh is desirable.
In return for your hard work and dedication we can promise you; an excellent pension scheme, generous annual leave entitlement, salary sacrifice childcare vouchers, discounts of a range of college evening courses, a contribution of up to 1/3 towards professional course fees, discounted gym membership and much more!
A DBS Disclosure will be requested from the successful applicant being offered the position and you will also be required to register with the Education Workforce Council.
About Us
Coleg Cambria is one of the UK’s largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.
Closing Date: 04/01/2019
This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.
Anogwr Bugeiliol - Hwb i Yrfa
Wrecsam
Cyflog £20,194 - £21,832 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract Tymor Penodol tan 31/08/2019, Rhan-amser (37 awr yr wythnos dros 38 wythnos y flwyddyn 86.47%)
Rydym yn chwilio am Anogwr Bugeiliol i ymuno â ni ar ein safle Iâl yng Ngholeg Cambria i weithio ar gontract cyfnod penodol gyda dysgwyr ‘Hwb i Yrfa’. Dyma swydd rhan amser lle byddwch yn gweithio 37 awr yr wythnos dros 38 wythnos y flwyddyn.
Fel ein Hanogwr Bugeiliol, byddwch yn cynorthwyo myfyrwyr ar eu llwybr dysgu i sicrhau eu bod yn teimlo’n ddiogel yn y coleg a’u bod yn hapus ac yn llwyddiannus. Mae nifer o’n dysgwyr yn wynebu heriau yn eu bywydau a byddwch yn gweithio gyda llwyth gwaith i’w cynorthwyo, fel eu bod yn parhau i ddysgu. Byddwch yn cynnal cyfarfodydd adolygu un i un rheolaidd; yn cynorthwyo dysgwyr gyda’u rhaglen ddysgu ar-lein ac yn defnyddio rhaglen monitro myfyrwyr y coleg i sicrhau eu bod i gyd yn cael eu holrhain yn dda ar eu hynt drwy'r coleg.
Felly, os oes gennych chi radd neu gymhwyster Lefel 3 mewn pwnc perthnasol, byddem wrth ein bodd yn cael clywed gennych. Bydd gennych brofiad o weithio mewn amgylchfyd cymorth i ddysgu ac yn deall ystod anghenion dysgwyr mewn coleg. Mae’n hanfodol eich bod yn gwybod am faterion cyfle cyfartal ac amrywiaeth, yn ogystal â materion diogelu.
Hoffem hefyd petaech yn rhagweithiol ac yn hunangymhellol, a bod gennych sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol ardderchog, yn ogystal â sgiliau llythrennedd ysgrifenedig effeithiol a gallu cysylltu â phobl ifanc mewn sefyllfaoedd grŵp ac un i un. Byddwch yn aelod cadarn o dîm ac yn gweithio gydag uniondeb mewn modd proffesiynol, gan ddangos brwdfrydedd ac ysgogiad.
Bydda gymhwyster annog cydnabyddedig a phrofiad o weithio mewn amgylchfyd gwaith ieuenctid yn fanteisiol, ond nid yw hynny’n orfodol.
Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.
Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth ystafell ffitrwydd a llawer mwy!
Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd. Bydd gofyn i chi gofrestru gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg hefyd.
Amdanom Ni
Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.
Dyddiad Cau: 04/01/2019
Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais

Similar jobs

Similar jobs