Head Of Engagement

Location
Cardiff
Salary
£35662 - £38405 per annum
Posted
15 May 2017
Closes
12 Jun 2017
Ref
00068619
Contact
Recruitment Genius Ltd
Sector
Public Sector
Function
Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
This organisation is the national umbrella body in Wales for third sector specialist services working to end domestic abuse and other forms of violence against women.

They have exciting opportunities to develop their national Engagement and Business Support teams, and are seeking three highly skilled, self-motivated women to join their organisation. Successful candidates will show demonstrable commitment to their ethos and values and be passionate about ending domestic abuse and all forms of violence against women.

Head of Engagement | NJC Scale PO4: £35,662 - £38,405 (currently under review)
37.5 hours per week

You will be an exceptional leader with the ability to develop, motivate and manage high performing teams, build strong relationships, and have proven strategic and operational management experience. You will manage the engagement teams in all areas of public affairs, communications, policy, research and service development, and hold responsibility for their strategic direction, ensuring participation and development of members and stakeholders in line with their strategy.

They value diversity and are committed to promoting equality and challenging discrimination. They encourage and welcome applications from women from all backgrounds and communities.

Closing date: Thursday 1st June 2017
Interview dates: week commencing 12th June 2017
Cymorth i Ferched Cymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i wasanaethau arbenigol sy'n gweithio i ddileu cam-drin domestig a mathau eraill o drais yn erbyn menywod.

Mae gennym gyfleoedd cyffrous i ddatblygu ein timau Ymgysylltu a Chymorth Busnes, ac yn chwilio am dair menyw â sgiliau a chymhelliad uchel i ymuno â'n sefydliad. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn dangos tystiolaeth o ymrwymiad i ethos a gwerthoedd Cymorth i Ferched Cymru a byddant yn angerddol dros ddileu cam-drin domestig a phob math o drais yn erbyn menywod.

Pennaeth Ymgysylltu | Graddfa NJC PO4: £35,662 - £38,405 (dan adolygiad ar hyn o bryd) 37.5 awr yr wythnos

Byddwch yn arweinydd rhagorol gyda'r gallu i ddatblygu, cymell a rheoli timau perfformiad uchel, adeiladu cysylltiadau cryf, a bydd gennych dystiolaeth o brofiad rheoli strategol a gweithrediadol. Byddwch yn rheoli'r timau ymgysylltu ym mhob maes materion cyhoeddus, cyfathrebu, polisi, ymchwil a datblygu gwasanaethau, ac yn gyfrifol am eu cyfeiriad strategol, gan sicrhau cyfranogiad a datblygiad aelodau a rhanddeiliaid yn unol â strategaeth Cymorth i Ferched Cymru.
Rydym ni'n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a herio camwahaniaethu. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned.

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i wiriad datgelu a gwahardd uwch ac mae ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1.

Dyddiad cau: Dydd Iau 1 Mehefin 2017
Dyddiadau cyfweld: wythnos yn dechrau 12 Mehefin 2017