Accountancy Assistant (Maternity Cover)

Recruiter
South Wales Fire and Rescue Service
Location
Llantrisant
Salary
21268.0000
Posted
14 May 2017
Closes
13 Jun 2017
Sector
Accountancy
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

CORPORATE SERVICES DIRECTORATE

FINANCE & PROCUREMENT

ACCOUNTANCY ASSISTANT (Maternity cover)

37 HOURS PER WEEK (flexi scheme)

REF: NU129

GRADE 7

SALARY: £21,268 - £22,658 per annum

An exciting opportunity has arisen to appoint a temporary Accountancy Assistant to provide maternity cover within the Accountancy section of the Finance and Procurement Department based at Fire Service Headquarters, Llantrisant.

The successful candidate will be required to provide comprehensive support to the service with specific regard to the security and financial control of systems, financial ledgers and treasury activities and to actively contribute to an effective and efficient finance function.

Welsh language skills are desirable but not essential for this post.

The successful candidate will be subject to undertaking a Disclosure Scotland clearance check and a Drug and Alcohol Test prior to an appointment being made.

An Application Form, Person Specification and Job Description can be downloaded from the Careers pages of our website www.southwales-fire.gov.uk.

Completed Application Forms should be returned to: The Recruitment and Assessment Team, South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX.

The closing date for receipt of applications is 12:00 noon on Monday 22nd May 2017.

Interviews are scheduled to take place on Tuesday 30th May 2017.

You are welcome to communicate with us in either English or Welsh. Application forms submitted in Welsh will not be treated less favorably. This document is also available in Welsh.

SWFRS believes in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

HYSBYSEB GYMRAEG:

CYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

CYLLID A CHAFFAEL

CYNORTHWYYDD CYFRIFYDDU (Cwmpasu Cyfnod Mamolaeth)

37 awr yr wythnos (Cynllun gweithio hyblyg)

CYFEIRNOD: NU129

GRADD 7

CYFLOG: £21,268 - £22,658 y flwyddyn

Cododd gyfle cyffrous i benodi Cynorthwyydd Cyfrifyddu dros dro i ddarparu cwmpasiad cyfnod mamolaeth o fewn yr adran Cyfrifyddu'r Adran Cyllid a Chaffael a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Llantrisant.

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth cynhwysfawr i'r gwasanaeth mewn perthynas â diogelwch a rheoli ariannol systemau, coflyfrau ariannol a gweithgareddau trysorlysol a chyfrannu'n weithredol i swyddogaeth gyllid effeithiol ac effeithlon.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar ymgymryd â chliriad gwirio gan Wasanaeth Datgelu'r Alban a Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad.

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o dudalen Swyddi Cyfredol ein gwefan www.decymru-tan.gov.uk.

Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Llun y22ain o Fai 2017.

Cynllunnir i'r cyfweliadau gymryd lle ar Ddydd Mawrth y 30ain o Fai 2017.

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg. Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol. Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Gymraeg.

Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.