Regional Caseworker - Bangor, North Wales

Recruiter
Mencap
Location
Bangor
Salary
24775.0000
Posted
16 Apr 2017
Closes
16 May 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Amdan Mencap

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth : phobl ag anabledd dysgu; mae ein holl wasanaethau yn cefnogi pobl i fyw bywyd fel maen nhw`n dewis. Mae ar bawb eisiau swydd gyda diben iddo - gwneud rhywbeth sy`n wirioneddol arwyddocaol. Yn Mencap gallwn ni roi hynny i chi. Fe gewch gyfleoedd i ddatblygu fel person, cydweithiwr, arweinydd a gweithredwr. Mae arnom ni eisiau eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial.

Mae ein gwaith yn cynnwys:

• darparu gwasanaethau hyblyg, o safon uchel i wella bywydau pobl ag anabledd dysgu

• darparu cyngor trwy ein llinellau cymorth a`n gwefannau

• ymgyrchu am y newidiadau y mae pobl ag anabledd dysgu yn dymyuno eu cael.

Byddwch yn gwneud ffrindiau newydd ac yn cael eich ysbrydoli i gyrraedd eich potensial. Rydym yn gofyn llawer gennych - ond byddwch yn cael cymaint mwy yn ôl. Gyda ni, nid yw byth yn `ddim ond swydd yn unig`. Yn gyfnewid am eich gwaith caled a`ch brwdfrydedd gallwn roi gwir ystyr a diben i chi yn eich gwaith.

About Mencap

We work in partnership with people with a learning disability, all our services support people to live life as they choose. Everyone wants a purposeful job - to do something really meaningful. At Mencap, we can give you that. You`ll have opportunities to develop as a person, colleague, leader and activist. We want to make you feel inspired to reach your potential.

Our work includes:

• Providing high-quality, flexible services to improve the lives of people with a learning disability.

• Providing advice through our help lines and web sites

• Campaigning for the changes that people with a learning disability want.

You`ll make new friends and feel inspired to reach your potential. We`ll ask a lot of you - but you`ll get back so much more. With us, it`s never `just a job`. In return for your hard work and passion we can give you real meaning and purpose in your work.

Job Description

Gweithiwr Achos Rhanbarthol

Gogledd Cymru - Wedi`i leoli ym Mangor

Bydd Prosiect `Mencap-WISE` yn cefnogi pobl ag anabledd dysgu a`u teuluoedd i ddeall gwasanaethau a chael mynediad i wasanaethau (pa un ai`n gyffredinol neu`n benodol ar gyfer anabledd dysgu/gofalwyr) y mae ganddynt hawl i`w cael a`u cefnogi hefyd i ddeall yn well sut i gael mynediad i`r gwasanaethau hyn o fewn fframwaith y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Rydym yn chwilio am unigolyn cryf ei gymhelliad, ymroddedig a brwd i ymuno : thîm o Weithwyr Achos Rhanbarthol sy`n gweithio o fewn prosiect `Mencap-WISE` (`Wales Independent Support & Empowerment`).

I gael eich ystyried ar gyfer y rôl hon bydd angen:

  • profiad o drosglwyddo cyngor a gwybodaeth
  • cael trwydded yrru lawn gyda cherbyd y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer gwaith
  • bod yn hyddysg mewn cyfrifiadura ac yn gallu defnyddio ffynonellau gwybodaeth electronig
  • bod : medrau cyfathrebu a rhyngbersonol cryf.

Am ragor o wybodaeth a chael gwybod sut i wneud cais ewch i

neu fel arall cysylltwch : Derek Adams yn

Job Description:

Regional Case Worker

North Wales - Based in Bangor

The Mencap-WISE Project will support people with a learning disability and their families to understand and access services (whether generic or learning disability / carer specific) to which they have a right and to understand better how to access these services within the framework of the new Social Services & Wellbeing (Wales) Act.

We are looking for a highly motivated, dedicated & passionate individual to join a team of Regional Case Workers who work within the Mencap-WISE (Wales Independent Support & Empowerment) project.

To be considered for this role:

  • Experience of delivering advice and information.
  • Full drivers licence with access to a vehicle you can use for work.
  • Computer literate & able to use electronic information sources.
  • Strong communication and interpersonal skills.

For more information and how to apply please go to or alternatively please contact Derek Adams on

Manteision

Gwyliau - hawl i gael 32 diwrnod y flwyddyn o wyliau blynyddol* (gan gynnwys gwyliau banc) gan godi gan 1 diwrnod y flwyddyn am wasanaeth a gyflawnid, hyd at fwyaswm o 35 diwrnod.

Pensiynau - mae cynllun wedi`i drefnu gyda NEST ble byddwch chi`n talu 1% a Mencap yn cyfrannu`r un faint. Os ydych yn gymwys, byddwch yn cael eich cofrestru`n awtomatig yng nghynllun NEST o fewn tri mis ar ôl ymuno. Mae cyfraniadau pensiwn ar sail aberthu cyflog gan roi arbedion YC pellach i chi.

`Mencap Extras` - porth ar-lein yn cynnig gostyngiadau yn siopau`r stryd fawr gan gynnwys prif archfarchnadoedd, sinem:u, campfeydd, ymweliadau : pharciau hamdden/thema - hedfan ac archebu lle mewn gwesty a llawer, llawer mwy. Daw gostyngiadau mewn gwahanol ffurfiau a gallant amrywio o 3% i 30%.

Tocynnau Gofal Plant - mae tocynnau ar gael i bob rhiant sy`n gweithio ar sail aberthu cyflog sy`n golygu arbedion mewn treth ac YC.

*Gweithredir Amodau a Thelerau yn seiliedig ar gyntundeb*

Ai chi yw`r person hwn? Os ie yw`r ateb, yna fe hoffem ni glywed gennych chi!

Cliciwch fotwm "