ICT Engineer/Peiriannydd TGCh (x 2) - Temporary/Dros Dro

Recruiter
South Wales Fire and Rescue Service
Location
Llantrisant
Salary
25951.0000
Posted
16 Apr 2017
Closes
16 May 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

SOUTH WALES FIRE & RESCUE SERVICE

INFORMATION COMMUNICATIONS TECHNOLOGY DEPARTMENT

ICT ENGINEER

GRADE 9

SALARY: £25,951 - £27,668 per annum

37 Hours per week

An exciting opportunity has arisen within the Information Communications Technology Department based at Fire Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, for two Temporary ICT Engineer posts. These temporary post are required until 31st March 2018.

The purpose of these posts is to provide service, support and advice in all areas of Information Communication Technology including user access, hardware, software and critical ICT systems of South Wales Fire & Rescue Service.

The successful candidates will have experience of First Line Support and must possess excellent interpersonal skills as this role involves communicating with customers both internal and external to the South Wales Fire & Rescue Service.

Welsh language skills are desirable but not essential for this post.

The role involves frequent travel between sites throughout the South Wales area. The successful candidates must be able to travel independently and a driving licence check will be required.

These roles will involve some evening work. A flexible working policy is in operation.

Retained Duty System Applicants - Please take your hours of availability into consideration when applying for this vacancy and discuss any queries regarding availability with your RDS Station Manager.

An application form, Form, Person Specification and Job Description can be downloaded from the Current Vacancies Page on the Intranet.

Completed Application Forms should be returned to: The Recruitment and Assessment Team, South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX.

The closing date for receipt of application forms is Friday 28th April 2017 at 12 noon.

The date for the selection process is to be confirmed.

This Document is available in both in English and in Welsh and we welcome communication in either language.

SWFRS believes in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

CYMRAEG

GWASANAETH TN AC ACHUB DE CYMRU

ADRAN TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU

PEIRIANNYDD TGCh

GRADD 9

CYFLOG: £25,951 - £27,668 y flwyddyn

37 awr yr wythnos

Cododd gyfle cyffrous o fewn yr Adran Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant ar gyfer dwy swydd Peiriannydd TGCh Dros Dro. Mae gofyn am y ddwy swydd dros dro hyn tan Fawrth yr 31ain 2018.

Pwrpas y swyddi hyn yw darparu gwasanaeth, cefnogaeth a chyngor ym mhob maes Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu gan gynnwys hygyrchedd i ddefnyddwyr, caledwedd, meddalwedd a systemau TGCh critigol Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Bydd gan ymgeiswyr llwyddiannus brofiad o Gefnogaeth Llinell Flaen a rhaid meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog, gan fydd y rôl hon yn cynnwys cyfathrebu â chwsmeriaid, yn fewnol a'n allanol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Mae’r rôl hon yn cynnwys teithio cyson rhwng safleoedd ar draws ardal De Cymru. Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus allu teithio’n annibynnol a bydd gofyn am wiriad trwydded gyrru.

Bydd y rolau hyn cynnwys peth gwaith gyda'r nosweithiau. Gweithredir cynllun oriau gwaith hyblyg.

Ymgeiswyr y System Ddyletswydd Rhan Amser - Os gwelwch yn dda, a fyddech gystal â chymryd oriau eich argaeledd i ystyriaeth wrth ymgeisio am y swydd wag hon a thrafodwch unrhyw gwestiynau ynglyn ag argaeledd â'ch Rheolwr Gorsaf System Ddyletswydd Rhan Amser.

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o Dudalen Swyddi Cyfredol y Fewnrwyd.

Dylid danfon Ffurflenni Cais gorffenedig at: Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais gorffenedig yw Dydd Gwener, Ebrill yr 28ain, 2017 am hanner dydd, 12:00.

Mae'r dyddiad ar gyfer y broses ddethol eto i'w gadarnhau.

Mae'r Ddogfen hon ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu'r llall.

Mae GTADC yn credu fod gwir werth mewn cael gweithlu amrywiol ac rydym am fod yn rhagweithiol wrth annog ymgeiswyr o bob sector o’n cymuned i ymgeisio.