Invigilators

Recruiter
Blue Octopus Recruitment Ltd
Location
Wrexham
Salary
£16,600 per annum, pro-rata / £9.95 per hour
Posted
15 Apr 2017
Closes
15 May 2017
Sector
Education
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Our client is one of the UK's largest colleges employing more than 1450 staff in over five campuses, all conveniently located in North East Wales, offering easy accessibility from within North Wales, Shropshire, Wirral, Merseyside and Cheshire.

As one of their Invigilators, you must facilitate the physical examination sittings by conducting them according to the instructions of various Awarding Bodies. You must carefully observe the students during their examinations to prevent any malpractice - this includes both paper based exams and online assessments. You should have the confidence to address an exam hall of approx. 450 candidates.

With a minimum of 4 GCSE's (or equivalent) at grade C or above (including English), the successful candidate will have a basic competence in ICT and be able to access and compose an email. Capable of meeting deadlines and handling pressure, you will have a quality focused approach and be resilient in order to cope with a range of difficult situations. You will be prepared to work flexibly in order to support the variable arrangements associated with examinations and be capable of handling confidential information.

Candidates who have experience within the teaching and examination environment are highly desirable (but not essential) as are those who are trained in tests or examinations administration.

The ability to speak Welsh is desirable for this role.

A DBS Disclosure will be requested from the successful candidate being offered the position.

Closing Date: 26/04/2017

This is a Blue Octopus Recruitment Ltd vacancy who are operating as an employment agency. Once you have clicked to apply for this vacancy, we will then send you more information on the role including a copy of the application form via email.

Goruchwyliwr Arholiadau

Glannau Dyfrdwy, Wrecsam, Llaneurgain a Rhuthun

Cyflog £16,600 y flwyddyn, pro-rata/£9.95 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau), yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Swydd Achlysurol a Delir Fesul Awr

Ein cleient yw un o golegau mwyaf Prydain, ac mae'n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel goruchwyliwr, bydd rhaid i chi hwyluso cynnal arholiadau yn unol â chyfarwyddiadau'r gwahanol gyrff dyfarnu. Bydd rhaid i chi wylio'r myfyrwyr yn ofalus yn ystod eu harholiadau i atal unrhyw gamarfer - bydd hyn yn cynnwys arholiadau ateb ar bapur ac asesiadau ar-lein. Dylai fod gennych yr hyder i annerch neuadd arholiadau gyda thua 450 ymgeisydd yno.

Bydd gennych o leiaf 4 TGAU gradd C neu'n uwch (gan gynnwys Saesneg), neu gymwysterau cyfwerth. Bydd gennych sgiliau sylfaenol mewn TGCh a byddwch yn gallu agor a chyfansoddi negeseuon e-bost. Byddwch yn gallu cwrdd â therfynau amser a gallu delio â phwysau. Bydd gennych ymagwedd sy'n canolbwyntio ar ansawdd a bod yn gadarn er mwyn dod i ben â nifer o sefyllfaoedd anodd gwahanol. Byddwch yn barod i weithio'n hyblyg er mwyn cynorthwyo gyda'r trefniadau newidiol sy'n gysylltiedig ag arholiadau a dylech allu trin gwybodaeth gyfrinachol.

Byddai'n ddymunol iawn petai gan ymgeiswyr brofiad o amgylchfyd dysgu ac arholiadau (ond nid yw hyn yn hanfodol) a byddai yr un mor ddymunol cael ymgeiswyr sydd wedi derbyn hyfforddiant mewn gweinyddu profion neu arholiadau.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/04/2017

Mae hon yn swydd wag Blue Octopus Recruitment Ltd., sy'n gweithredu fel asiantaeth gyflogi. Unwaith y byddwch wedi clicio i wneud cais am y swydd hon, byddwn yn anfon e-bost atoch chi gyda rhagor o wybodaeth am y swydd a chopi o'r ffurflen gais.